Laadpalen voor elektrische auto’s

Laadpalen voor elektrische auto’s

Steeds meer medewerkers rijden in een (semi-) elektrische auto. Om deze auto’s van stroom te voorzien dienen laadpalen te worden geplaatst bij de woning van de medewerker dan wel op de locatie van de werkgever. Wat zijn de fiscale gevolgen als de medewerker voor het opladen van zijn privéauto gebruik mag maken van de laadpalen op de locatie van de werkgever? Verschilt dit ten opzichte van de auto van de zaak? 

Het verstrekken of vergoeden van een laadpaal voor een elektrische auto in of bij de woning van de medewerker is in beginsel een vorm van loon, waarover loonheffing verschuldigd is. Of het tot loonheffing komt is afhankelijk van het feit of sprake is van een auto van de zaak of van een privéauto van de medewerker. Naast het vergoeden of verstrekken van de laadpalen is ook van belang voor wiens rekening de geleverde stroom is. Onderstaand bespreken wij alle varianten.

1         Auto van de zaak

1.1         Laadpaal

De Belastingdienst heeft goedgekeurd <klik hier> dat de kosten van het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een medewerker voor een door de werkgever ter beschikking gestelde (semi-) elektrische auto geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. De goedkeuring geldt ook voor een vergoeding voor het plaatsen van de laadpaal, als de medewerker op verzoek van de werkgever de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen. De goedkeuring heeft tot gevolg dat in deze situaties het plaatsen van de laadpaal (of het vergoeden daarvan) geen afzonderlijke gevolgen heeft voor de vaststelling van het loon en daarmee voor de loonheffingen, ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs.

1.2         Stroomverbruik

In het geval de laadpaal is geplaatst bij de woning van de medewerker zullen de werkgever en de medewerker in de regel overeenkomen dat de medewerker de feitelijk verbruikte elektriciteit voor een ter beschikking gestelde auto tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever. Tot de kostprijs behoren in zo’n geval ook de kosten van een meter om het feitelijke verbruik te kunnen vaststellen. Een dergelijke overeenkomst heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en daarmee de loonheffingen. Dit is uiteraard anders als de medewerker meer ontvangt dan de kostprijs, in dat geval is het meerdere loon. Ook kan het voorkomen dat de werkgever de kosten van de bij de woning geplaatste laadpaal inclusief de gebruikte elektriciteit niet vergoedt, maar dit wordt aangemerkt als een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak. Mits goed geformuleerd in de overeenkomst kunnen deze kosten volledig op de fiscale bijtelling vanwege het privégebruik in mindering worden gebracht.

2         Privéauto van de medewerker

2.1         Laadpaal en een auto van de medewerker

In het geval de werkgever een laadpaal bekostigt voor een eigen auto van de medewerker kan de werkgever gericht vrijgesteld niet meer vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). De kosten van de laadpaal worden geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding.

2.2         Stroomverbruik en de auto van de medewerker

Hetzelfde geldt voor de vergoeding van de kosten van de elektriciteit, zowel als wordt opgeladen bij de woning van de medewerker als bij de werkgever. Dit betekent dat als de medewerker zijn elektrische auto mag opladen op de locatie van de werkgever de kosten hiervan voor rekening van de medewerker dienen te komen dan wel indien de kosten voor rekening van de werkgever komen deze onderdeel zijn van de vergoeding ad € 0,19 per zakelijke kilometer (gerichte vrijstelling), woon-werkverkeer hieronder begrepen. Wanneer een eventueel bovenmatig deel wordt aangewezen als eindheffingsloon komt dit ten laste van de vrije ruimte.

3         Wat betekent het bovenstaande voor de gemeente, provincie of het waterschap?

Als de werkgever aan de medewerker een auto van de zaak ter beschikking stelt heeft het verstrekken dan wel vergoeden van de kosten van de laadpaal en het stroomverbruik in beginsel geen gevolgen voor de loonheffing bij de medewerker. Vergoedt de werkgever de kosten van de laadpaal en de stroom in het geval de medewerker zijn eigen auto zakelijk gebruikt, dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat de totale vergoeding niet meer bedraagt dan € 0,19 per zakelijke kilometer, inclusief de woon-werkverkeer kilometers. Een bovenmatig deel zal tot het loon van de medewerker dienen te worden gerekend dan wel, mits aangewezen als eindheffingsloon, ten laste van de vrije ruimte komen.

Tenslotte merken we op dat evenals bij een benzinepas van de zaak het mogelijk is met de (oplaad)pas van de zaak naast de auto van de zaak ook de elektrische privé auto op te laden. Naast het feit dat in dat geval sprake zal zijn van fraude is het stroomverbruik voor de privéauto belast. Wij adviseren de werkgever dan ook regelmatig de verhouding tussen het stroomverbruik en de kilometrage te controleren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Ton van der Fits (tvanderfits@efkbelasingadviseurs.nl) 0636118572 dan wel tot Ilse Coorengel (icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl) 0618903565 of het secretariaat van EFK (info@efkbelastingadviseurs.nl) 0725350525.