Koepelvrijstelling: lastige voorwaarden

Koepelvrijstelling: lastige voorwaarden

Een vereniging die is opgericht voor alle artsen en studenten geneeskunde in Nederland, wenst voor de diensten op het gebied van het in stand houden van beroepgerelateerde registers voor haar leden de koepelvrijstelling toe te passen. Rechtbank Gelderland oordeelde dat aan de voorwaarden wordt voldaan, volgens gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter niet.

Algemeen

De doelstelling van de koepelvrijstelling is een concurrentienadeel te vermijden dat vrijgesteld presterende belastingplichtigen of belastingplichtigen die geen btw-ondernemer zijn (zoals gemeenten) kunnen ondervinden wanneer zij bepaalde, direct voor hun handelingen noodzakelijke diensten uitbesteden. Om de koepelvrijstelling te kunnen toepassen dient aan zes cumulatieve voorwaarden te zijn voldaan:

  • De uitbestede diensten dienen te worden uitgevoerd door een zelfstandige groepering;
  • De  deelnemers van de zelfstandige groepering verrichten activiteiten die zijn vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn;
  • De groepering verricht de diensten voor de deelnemers;
  • De diensten zijn direct nodig voor de activiteiten;
  • De groepering vraagt van haar deelnemers enkel terugbetaling van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven; en
  • De vrijstelling leidt niet tot verstoring van de concurrentie.

In tegenstelling tot de rechtbank voldoet de vereniging volgens het gerechtshof <klik hier> niet aan de voorwaarde dat de registers direct noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de geneeskunde. Daarnaast is het een feit dat de vereniging een vaste vergoeding in rekening brengt aan de leden, een heikel punt. Voor de uitleg van het begrip “direct noodzakelijk” verwijst het gerechtshof naar het Hof van Justitie. Hiervan is sprake als het niet mogelijk zou zijn de geneeskunde op een gelijkwaardige wijze uit te oefenen zonder de diensten van de vereniging. Ook een beroep op andere vrijstellingsbepalingen wordt door het gerechtshof niet gehonoreerd. Voor de vereniging betekent dit dat vijf forse naheffingsaanslagen in stand blijven. Wij verwachten dat de vereniging cassatie zal instellen bij de Hoge Raad en zijn benieuwd of hij het oordeel van het gerechtshof gaat bevestigen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Als gemeenten gaan samenwerken worden veelal taken die nu zelf worden verricht, overgedragen aan een zelfstandige groepering (veelal een zelfstandige gemeenschappelijk regeling). Daaruit volgt min of meer al, dat het taken zijn die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke taak uit te kunnen voeren. Dat is een groot verschil met vorenstaande zelfstandige vereniging. Daarnaast zal in gemeenteland het samenwerkingsverband steeds vergoeding van alle gemaakte kosten van haar leden verlangen. Voor het toepassen van de koepelvrijstelling blijft het natuurlijk van belang steeds te onderzoeken of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Wilt u meer weten over de toepassing van de koepelvrijstelling neem dan contact op met uw EFK adviseur of bel met EFK Belastingadviseurs op 072 5350525. Mailen kan natuurlijk ook naar info@efkbelastingadviseurs.nl.