Is optie belaste verhuur nog mogelijk na verruiming sportvrijstelling (vanaf 2019)?

Veel gemeenten verhuren zwembaden en/of andere sportaccommodaties aan winstbeogende en -makende exploitanten. De vraag is of de huidige btw-belaste verhuur vanaf 2019 niet meer mogelijk is als de verhuur eveneens onder de verruimde btw-vrijstelling gaat vallen. En als direct gevolg,  of gemeenten herzienings-btw dienen terug te betalen aan de Belastingdienst.

De winstbeogende (commerciële) exploitant is een ondernemer die zelf aan de heffing van btw is onderworpen en waarop de verruimde sportvrijstelling geen betrekking kan hebben. Zowel in 2018 als in 2019 zal hij btw-belaste prestaties verrichten. Ter zake van de verhuur door de gemeente aan de exploitant zal dan ook geopteerd zijn voor de btw-belaste verhuur. Dit om te bewerkstelligen dat de gemeente haar inkoop-btw, bijvoorbeeld op nieuwbouw, verbouwingen en onderhoud ook in aftrek kan brengen.

Met ingang van 1 januari 2019 zal de sportvrijstelling worden verruimd zodat alle sportorganisaties zonder winstoogmerk onder de vrijstelling gaan vallen voor de diensten die zij verlenen en welke nauw verband houden met het beoefenen van sport. Tot nu toe wordt aangenomen dat voor de verhuur door een gemeente aan een commerciële exploitant (dit kan ook een fitnessinstituut of sportschool zijn) ook in de toekomst wel kan worden geopteerd voor btw-belaste verhuur. De vraag is echter of de verruimde sportvrijstelling het opteren door een gemeente wel toestaat. Bij de uitbreiding van de sportvrijstelling zullen de volgende vragen moeten worden beantwoord:

1.    Is de verhuur van een een sportaccommodatie door een gemeente aan te merken als een dienst die nauw verband houdt met de beoefening van sport?
2.    Zo ja, gaat de vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken met daarbij de mogelijkheid te opteren vóór op de sportvrijstelling?

Toelichting op vraag 1

Uit de tot nu toe verschenen informatie van de staatssecretaris van Financiën valt af te leiden dat de ter beschikkingstelling van een sportaccommodatie een dienst is die nauw samenhangt met de beoefening van sport. Voor de toepassing van de (verruimde) sportvrijstelling lijkt niet van belang wie de afnemer is van de prestatie. De enige voorwaarden lijken te zijn dat:

a    de dienstverrichter zelf een organisatie is zonder winst oogmerk;
b.    de aard van de verrichte prestatie moet inhouden dat deze nauw verband houdt met het beoefenen van sport.

Dit overziende lijken weinig argumenten aanwezig te zijn de verhuur van een sportaccommodaties niet aan te merken als een dienst die nauw samenhangt met het beoefenen van sport.

Toelichting op vraag 2

Uit de huidige toepassing van de vrijstelling voor sportverenigingen valt weinig op te maken. De huidige vrijstelling is beperkt tot de diensten die de sportverenigingen verrichten aan hun leden en wij kunnen ons niet voorstellen dat sportverenigingen hun sportaccommodatie verhuren aan hun leden, laat staan dat er al kan worden geopteerd. Vastgesteld zal dus moeten worden of de regeling voor de vrijgestelde verhuur van onroerende zaken voorrang heeft op de prestaties vallende onder de verruimde sportvrijstelling. Voor standpunten pro- en contra zullen argumenten zijn aan te voeren.

Gemeentelijke praktijk

Wij vertrouwen erop dat in het verdere wetgevingsproces aan het aspect verhuur van een sportaccommodatie door een gemeente aan een commerciële exploitant aandacht wordt besteed. Het is in ieder geval gewenst op dit punt de visie van de staatssecretaris te kennen. Als gemeenten niet langer mogen opteren voor de btw-belaste verhuur met een commerciële exploitant, zal het nadeel voor gemeenten, stichtingen en dergelijke veel hoger uitvallen dan de € 240 miljoen waarvoor de staatssecretaris de compensatie heeft toegezegd. Maar daar staat dan ook een veel hogere belastingopbrengst tegenover.

Wilt u meer weten over de mogelijke financiële effecten van een verruimde sportvrijstelling op  gemeentelijk sportaccommodaties, neemt u dan contact op met Gerrit van de Kamp of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.