Is belastingrente te voorkomen?

Als een belastingplichtige vennootschapsbelasting dient te betalen, zal hij rekening dienen te houden met het betalen van belastingrente. Valt dit te voorkomen?

De rente is verschuldigd over het bedrag dat aan vennootschapsbelasting moet worden betaald. Uitgangspunt is daarbij dat belastingrente is verschuldigd indien de (definitieve) aanslag vennootschapsbelasting wordt opgelegd ná 1 juli volgend op het belastingjaar. Voor het jaar 2016 is dus geen belastingrente verschuldigd als de definitieve aanslag vóór 1 juli 2017 wordt opgelegd.  Aangezien de belastingrente minimaal 8% bedraagt, is het zeker interessant deze zo veel mogelijk te vermijden.

Een manier hiertoe is bijvoorbeeld het tijdig aanvragen (en betalen) van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Maar wat als deze niet is aangevraagd? Zijn er dan mogelijkheden onder het betalen van belastingrente uit te komen? Kan bijvoorbeeld belastingrente worden voorkomen door vrijwillige betaling vóór de formalisering van de belastingschuld, kortom voordat de (definitieve) aanslag is vastgesteld? De laatste vraag is recent door het gerechtshof Den Bosch behandeld <klik hier>.

De casus

Een belastingplichtige heeft voorafgaand aan het indienen van zijn aangifte vennootschapsbelasting 2013 op 4 juli 2014 de belasting betaald. Op basis van de ingediende aangifte is een nadere voorlopige aanslag 2013 opgelegd (dagtekening 9 augustus 2014) en is belastingrente in rekening gebracht tot de dag dat de aanslag invorderbaar is. In dit geval is belastingrente berekend over de periode 1 juli 2014 tot en met 20 september 2014 (6 weken na dagtekening aanslag).

Het hof is van oordeel dat op basis van de van toepassing zijnde wetgeving het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend niet eindigt zodra de belastingplichtige vrijwillig en voorafgaand aan formalisering van de belastingschuld een bedrag betaalt. Kortom het door de belastingplichtige gewenste effect wordt niet bereikt met deze handelwijze.

Gemeentepraktijk

Als de definitieve aanslag over een jaar ná 1 juli van het volgende jaar wordt opgelegd en er is geen voorlopig aanslag aangevraagd, is belastingrente verschuldigd. Alleen een voorlopige aanslag die tijdig (vóór 1 mei van het jaar volgend op het jaar waar de aanslag betrekking op heeft) wordt aangevraagd dan wel het tijdig (vóór 1 april) indienen van de aangifte (waarbij de ingediende aangifte ongewijzigd dient te worden gevolgd) leiden niet tot verschuldigdheid van belastingrente.

Voor meer informatie over het aanvragen of indienen van een voorlopige aanslag kunt u contact opnemen met onze vpb-adviseurs of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.