Individueel Keuze Budget per 1 januari 2017 van kracht

Op 24 juni 2016 heeft het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) de definitieve regeling Individueel Keuze Budget (IKB) vastgesteld. Zijn er bijzondere loonheffingsaspecten te onderkennen?

Met ingang van 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker de beschikking over een budget in geld dat maandelijks wordt opgebouwd en kan worden ingezet voor door hem gekozen doelen. Hierdoor krijgt de medewerker meer keuzevrijheid over de inhoud van het arbeidsvoorwaarden pakket.

Bronnen

Het IKB wordt opgebouwd uit de volgende bronnen:

  • Vakantietoelage (8%);
  • Eindejaarsuitkering (6%);
  • Levensloopbijdrage (1,5%);en
  • Bovenwettelijk verlof (0,8%).

Salaris en toelagen zijn geen budget voor het IKB en kunnen dus ook niet worden ingezet voor de doelen.

Doelen

Het IKB kan worden aangewend voor de volgende doelen:

  • Het kopen van vakantie-uren tot een maximum van 4x de aanstellingsduur per week;
  • Extra inkomen door uitbetaling van het opgebouwde IKB;
  • Financieren van een opleiding, indien deze niet door de gemeente wordt vergoed, maar de gemeente dit wel belastingvrij had kunnen doen; en
  • Overige door het college aan te wijzen doelen.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn voorwaarden verbonden. Zo kan niet meer worden uitbetaald dan is opgebouwd en kan een saldo niet naar een volgend kalenderjaar worden meegenomen. Een resterend IKB wordt in december uitbetaald. Tot de sluitingsdag van de maandelijkse salarisverwerking kan de medewerker dagelijks zijn keuze kenbaar maken. De medewerker kan direct zien wat de gevolgen van zijn keuze zijn voor zijn netto salaris.

Met uitzondering van het bovenwettelijk verlof wordt over het IKB wel pensioen opgebouwd. De
vakantietoelage 2016, berekend over de periode juni 2016 tot en met december 2016 is geen onderdeel van het IKB en wordt in mei 2017 uitgekeerd.

Let op: de toepassing van het IKB sluit eigenlijk automatisch het in de werkkostenregeling opgenomen noodzakelijkheidscriterium uit. De uitruil voor een iPad valt in dat geval niet onder de gerichte vrijstelling.

Wat betekent dit voor gemeenten

Gemeenten zullen hun medewerkers over de IKB informeren en hun systemen zodanig aan passen dat uitvoering van de IKB per 1 januari 2017 mogelijk is. Bij het aanwijzen van de overige doelen zal de gemeente rekening dienen te houden dat de verstrekking wel eens onder de werkkostenregeling valt waardoor de eindheffing van 80% is verschuldigd.

Wilt u meer weten over het IKB neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of met ons secretariaat via telefoonnummer 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingaviseurs.nl.