IKB en jubileum- en overlijdensuitkeringen

Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker! De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de bronnen van het Individueel Keuze Budget (IKB) niet vast en gegarandeerd zijn. Consequentie hiervan is dat deze geen onderdeel (meer) uitmaken van het loon over een maand. Dit heeft indirect nadelige gevolgen! 

IKB

Per 1 januari 2017 is het IKB van toepassing op medewerkers van gemeenten. Het doel van het IKB is dat de medewerker zelf kan bepalen op welk moment hij zijn gegarandeerde vakantiegeld (8%), zijn gegarandeerde eindejaarsuitkering (6%), de bijdrage in zijn  levensloopregeling (1,5%) en zijn bovenwettelijk verlof (0,8%), tezamen de bronnen, laat uitbetalen. Hij kan  ook kiezen de bronnen niet als loon te laten uitbetalen, maar te ruilen voor bijvoorbeeld verlof of een gericht vrijgestelde vergoeding. Maakt de medewerker geen keuze, dan wordt het IKB uiterlijk in de maand december van het lopende jaar uitbetaald.

Loon over een maand en het standpunt van de Belastingdienst

Het huidige standpunt van de Belastingdienst is dat door de keuzemogelijkheid niet vooraf vaststaat of en in welke mate de IKB bronnen tot het loon worden gerekend. Ofwel niet gegarandeerd en dus geen onderdeel van het loon over een maand. Op dit standpunt is het nodige af te dingen. Wat als de medewerker kiest een gedeelte van het IKB, bijvoorbeeld zijn vakantietoelage, wel maandelijks te laten uitbetalen, al dan niet schriftelijk vastgelegd? Van belang is vast te stellen wat de gevolgen zijn voor de praktijk van de gemeenten.

Jubileum- overlijdensvrijstelling

Aan een medewerker die ten minste 25, dan wel 40 jaar in dienst is, kan de werkgever een vrijgestelde jubileumuitkering betalen tot een bedrag van eenmaal het loon over een maand. Bij overlijden van een medewerker kan de werkgever aan de nabestaanden een overlijdensuitkering betalen, welke is vrijgesteld tot een bedrag van driemaal het loon over een maand. Nieuw is dat keuzeloon volgens de Belastingdienst niet tot het loon over een maand behoort en daarom leidt tot een lagere vrijstelling dan voor invoering van het IKB.

Jubileumuitkeringen

Medewerkers hebben recht op een jubileumuitkering ter grootte van een half (25 jaar) dan wel een heel (40 en 50 jaar) maandsalaris inclusief toelage(n) in de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8% (vakantietoeslag). Met name voor de hen met een 40-jarig dienstjubileum heeft het beleid van de Belastingdienst consequenties. Ingeval van 50 jaar geldt veelal de vrijstelling niet meer en bij 25 jaar wordt, hoewel de Belastingdienst hier anders over kan denken, veelal de grens van het loon over een maand niet gehaald.

Met in 2017 betaalde jubileumuitkeringen is nog iets bijzonders aan de hand. De vakantietoelage over de periode juni 2016 tot en met december 2016 is in mei 2017 uitbetaald. De vakantietoelage over die periode behoort niet tot het IKB en is dus geen keuzeloon.

Het bovenmatige deel van de jubileumuitkeringen kan tot het loon worden gerekend al dan niet gebruteerd. De gemeente kan het bovenmatig deel ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bovenmatige deel is effectief onbelast indien en voor zover de vrije ruimte niet wordt overschreden.

Wat betekent het standpunt van de Belastingdienst voor gemeenten (en andere publiekrechtelijke organisaties)

Hoewel op het door de Belastingdienst ingenomen standpunt het nodige kan worden afgedongen, dient de gemeente hiermee wel rekening te houden. De verstrekte jubileumuitkeringen en de (vrijgestelde) overlijdensuitkeringen vergen de nodige aandacht en kunnen voor de gemeente een extra kostenpost vormen.

Wilt u weten of uw uitkeringen voor een jubileum worden geraakt door het standpunt van de Belastingdienst of wilt nader worden geïnformeerd over de loonbelasting consequenties van jubileum- en/of overlijdensuitkeringen, neemt  u dan contact op met Ton van der Fits of met ons secretariaat per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl of per telefoon 072-5350525.