Gemeenten en sport een fiscaal complexe combinatie

Wettelijke (sport)vrijstellingen, het verlaagde tarief, wel of geen aftrekrecht of compensatie; het is logisch dat gemeenten juist vanwege de grote investeringen die zij in dit kader plegen te doen, zoeken naar de meest profijtelijke handelwijze. Ook in 2019?

Besluiten, goedkeuringen, toelichtingen en jurisprudentie, ook van het Hof van Justitie, hebben ertoe geleid dat per 1 januari 2019 de wet- en regelgeving voor de btw gaat veranderen. Hoe, dat is nog niet helemaal helder. Wel kunnen richting en wat mogelijke effecten worden voorspeld. Zo zullen de voorwaarden voor bijvoorbeeld ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ zo worden geredigeerd, dat in plaats van het nu btw-belast presteren tegen het verlaagde tarief, de prestatie kwalificeert als van btw vrijgesteld. En dat laatste kan de gemeente geld gaan kosten.

Laten wij de achterliggende fiscale techniek nu eens niet behandelen, maar proberen een paar gevolgen voor gemeenten in te schatten. Hierna zullen wij een paar mogelijke effecten schetsen.

Effect 1. Gemeenten die voornemens zijn vanaf 1 januari 2019 te investeren in nieuwe zwembaden, binnen- of buitensportaccommodaties dienen de btw als onderdeel van de investering te beschouwen (kostprijsverhogend).

Effect 2. Gemeenten die binnen de voorafgaande periode van de zogenoemde herzieningsperiode (houdt u gemakshalve een tijdsbestek aan van negen jaar) investeringen in vergelijkbare accommodaties hebben gedaan, krijgen volgens de huidige wetgeving te maken met het gedeeltelijk terugbetalen van de btw van de eerder in aftrek gebrachte btw. EFK Belastingadviseurs schat echter in dat sprake zal zijn van een overgangsmaatregel, waardoor dit effect voor gemeenten achterwege blijft.

Effect 3. Uitgaande van een accommodatie in de btw-belaste sfeer zal vanaf 1-1-2019 de btw op de in rekening gebrachte exploitatiekosten in ieder geval niet meer verrekend kunnen worden.

Effect 4. De inzet van het ambtelijk personeel wordt op andere wijze gekwalificeerd. Dit heeft een nadelig effect op uw forfaitaire percentages.

Effect 5. Veel gemeenten verhuren accommodaties aan een zogenoemde beheerstichting. De feitelijke gebruikers, de verenigingen, krijgen een laag (lager) tarief aangerekend. De tarieven zullen bij een stijging van niet verrekenbare btw hoger uitpakken. Los van een eventuele overgangsmaatregel – hoe dat voor beheerstichtingen uitpakt is nu niet bekend -, de eindgebruikers staan veelal in een financiële (subsidie)relatie met de gemeente. Verwacht mag worden dat deze zich voor de materiële effecten tot de gemeenten zullen wenden.

Effect 6. Wordt in 2019 nog steeds gebruik gemaakt van uitzendkrachten, waarvoor de gemeente facturen met (kostprijsverhogende) btw ontvangt of gaat u deze personen een dienstbetrekking aanbieden?

De indruk kan ontstaan dat tegenover vorenstaande effecten geen tegemoetkoming van het Rijk staat. Onzin natuurlijk. Voor zover ons bekend zal over de hoogte van tegemoetkomingen en de wijze van toerekenen aan diegenen die worden getroffen meer duidelijkheid ontstaan door een circulaire welke in het tweede kwartaal wordt verwacht. De verwachting van EFK Belastingadviseurs is dat voor een belangrijk deel aan gemeenten, maar ook aan sportverenigingen en mogelijk ook beheerstichtingen tegemoet zal worden gekomen aan de gevolgen die ontstaan in de nabije toekomst. Het is echter zeker niet aannemelijk dat voor een ieder alle schade wordt afgedekt.

Wat kunt u voor nu doen? Wij gaan uit van een tegemoetkoming van het Rijk door de vaststelling van een collectief budget, waarbij individueel op gemeentelijk niveau wordt toegerekend. Het is dus op dit moment onmogelijk aan te geven wat uw tegemoetkoming/schade zal zijn. U kunt nu al wel de gevolgen van de eventuele schade vaststellen. Daarnaast bestaan nog steeds mogelijkheden om aan de gevolgen te ontkomen. Wilt u weten hoe of vaststellen wat de gevolgen zullen zijn voor uw gemeente, EFK Belastingadviseurs kan u uiteraard hierbij ondersteunen.

Neemt u dan telefonisch contact met ons op via het secretariaat op 072-5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl.