Gemeenten en Provincies let op uw (bcf)rente

Gemeenten en Provincies let op uw (bcf)rente

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met correcties in het BCF, denkt u alleen maar aan de correcties in relatie tot het afval.  Moet worden terugbetaald ontstaat een hoge belastingrenteberekening. Tijd voor een rentebeschouwing.

Als een gemeente of een provincie geld moet betalen aan de Belastingdienst op basis van een naheffingsaanslag of een nieuwe bcf-beschikking, wordt belastingrente in rekening gebracht. De spiegelsituatie resulteert ertoe dat pas nadat acht weken zijn verstreken na het indienen van het correctieverzoek, de renteteller begint te lopen. Neemt u van ons aan, daar zit materieel een groot verschil tussen. Reden genoeg dit eens nader te bezien.

In het Belastingplan 2012 is voor enkele belastingwetten de methode van het berekenen van heffingsrente gewijzigd en sindsdien kennen wij het stelsel van belastingrente.  Aanleiding tot dit al  was onder andere het voorkomen van het zogenoemde “sparen” door  (Ib- en Vpb) belastingplichtigen, waarbij een stelsel met het differentiëren van te hanteren rentetarieven niet wenselijk leek.  Nadat het wetsvoorstel voor een nieuwe renteregeling was behandeld is middels een nota van wijziging de belastingrente ook aangepast en van toepassing verklaard voor het BTW-compensatiefonds (hierna: BCF). Als gevolg hiervan lijken ook provincies en gemeenten te worden geraakt. Dit lijkt echter niet terecht, maar ook niet bedoeld, dit zullen wij nader toelichten.

Met het nieuwe stelsel  – laten wij dit zo voorlopig nog even noemen – is  het overgrote deel van de IB-plichtigen, maar ook de Vpb-plichtigen geraakt. In de Kamerstukken is aangegeven dat voor erfbelasting en andere belastingen het nieuwe renteregime weinig veranderingen met zich mee zal brengen. Pas bij de Nota van Wijziging worden de begrippen zoals het gebruik van het woordje heffingsrente voor het BCF gewijzigd in het woordje belastingrente. In de toelichting hierop wordt aangegeven dat op grond van deze nota van wijziging de Wet op het BTW-compensatiefonds in overeenstemming wordt gebracht met de regeling belastingrente, die de regeling heffingsrente per 1 januari 2013 is komen vervangen. Dit lijkt slechts een (grammaticale) technische aanpassing, want de op dit punt bestaande afwijking van het voor de omzetbelasting geldende renteregime blijft, zo wordt aangegeven, gecontinueerd. Wat zou dan moeten worden gecontinueerd?

Bij de totstandkoming van artikel 9, vijfde lid BCF in 2001 is gesignaleerd dat met elkaar samenhangende correcties –  “verschuiven van btw – bak naar de bcf bak” – vanuit renteoogpunt gelijk en daarmee neutraal moet worden behandeld, om  te voorkomen dat een publiekrechtelijk lichaam voordeel, dan wel nadeel ondervindt. Voorgesteld is dan ook de bepalingen van de AWR op dit punt voor BCF en btw van overeenkomstige toepassing te verklaren. Als volgens de Nota van Toelichting nu enkel het begrippenkader wordt aangepast en nergens in de toelichting wordt gerept over het ter ziele gaan van de in 2001 bewust gekozen renteneutraliteit  bij zogenoemde spiegelcorrecties, is dan terecht dat in het nieuwe stelsel de gemeenten meer rente gaan betalen? En als dit wel is beoogd door de wetgever, waarom heeft deze in zijn toelichting hier niet over gerept?

Had de wetgever dit namelijk wel gedaan, dan weten wij zeker dat de gemeenten en provincies,  een warm pleidooi voor het handhaven van de neutraliteit zouden hadden gehouden. Immers, volgens artikel 9, vierde lid BCF is de rentebijdrage die wordt berekend bij de uitkering uit het fonds onderdeel van de bijdrage. En dat deel van de bijdrage wordt gemeenten nu onthouden, terwijl bij een correctie deze zelfde rente wel wordt berekend. Wij zijn dan ook benieuwd of deze rente weer aan het fonds wordt toegevoegd. Echter, wij hebben ernstige twijfels omdat deze regering de belastingrente gebruikt als een belastingopbrengst. Gemeenten en Provincies let dus op uw rente want u bent het sneller kwijt dan rijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp neemt u dan contact op met  mr. D. (Dick) Visser van ons kantoor, via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl