Gemeentelijke burgerinitiatieven en btw

De inwoners van gemeenten hebben nogal eens suggesties over hoe verbeteringen kunnen plaatsvinden of kosten kunnen worden bespaard bij zaken die het publieke domein betreffen. Vervolgens liggen deze opmerkingen op het bordje van gemeenten om te beoordelen of hier iets mee kan of moet worden gedaan.

Sinds een aantal jaren is er een trend ontstaan dat (groepen van) inwoners willen samenwerken met de gemeente. Deze burgerinitiatieven worden in toenemende mate door gemeentelijke bestuurders omarmd en gestimuleerd. Zo ontstaan op vele terreinen projecten waarbij goed wordt samengewerkt tussen gemeente en initiatiefnemers. De samenwerking kan zijn gericht op beleidsmatige aspecten maar veelal gaat het om projecten die de inwoners zelf willen uitvoeren en waarvoor hulp nodig is van de gemeente. Denk hierbij aan het inrichten van speeltuinen, de aanleg van moestuinen, het aanbrengen kunst in de openbare ruimte, organiseren van evenementen, zorgen voor veiligheid en het inrichten en onderhouden van openbaar groen.

Aan de projecten zijn kosten verbonden waarvan de btw, mits de gemeente deze uitvoert, over het algemeen voor compensatie in aanmerking komt. Bij de projecten waarbij de gemeente samenwerkt met de inwoners kan de financiering anders verlopen. De gemeente kan subsidie verstrekken, de kosten (gedeeltelijk) laten declareren, deze direct voor eigen rekening nemen, of combinaties hiervan toepassen. Om btw te kunnen compenseren dient de gemeente te beschikken over facturen die door ondernemers aan en op naam van de gemeente zijn uitgereikt en waarvan de gemeente afnemer van de prestatie is. Als de dienst of levering wordt verstrekt aan een of meer individuele derden, is de btw van compensatie uitgesloten. Bij het verstrekken van een subsidie of het vergoeden van bonnetjes is compensatie niet mogelijk en nemen de kosten toe met (meestal) 21%. Vaak is het mogelijk om de projecten financieel zo te regelen dat de btw wèl kan worden gecompenseerd.

Wij adviseren bij het plannen van projecten vanuit burgerinitiatieven onderzoek te (laten) doen naar de gevolgen voor de btw op de kosten. Daarmee kan mogelijk worden voorkomen dat de btw ten onrechte niet voor compensatie in aanmerking komt.

Voor nadere vragen kunt u terecht bij uw adviseur via 072 535 05 25 of per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.