Fietsparkeren; dat mag toch geen probleem zijn?

Fietsparkeren; dat mag toch geen probleem zijn?

Uit een recent verschenen tussenrapport blijkt dat verschillende belastinginspecteurs hebben bepaald dat de btw op de bouw en exploitatiekosten niet volledig mag worden afgetrokken op aangifte bij het regime van de eerste 24 uur gratis stallen. Dus toch een probleem? Tijd voor een kort overzicht.

Inleiding

De minister van Infrastructuur en Milieu biedt op 28 juni 2011 het Actieplan Fietsparkeren bij stations aan <klik hier>. Net als de Kamer vindt ook de minister het van belang dat er voldoende stallings-plekken bij stations komen, omdat een goed functionerend voor- en natransport onontbeerlijk is voor een goed werkende ketenmobiliteit. De fiets is een steeds belangrijker wordende schakel in het vervoer van en naar de trein en experts verwachten een groei van de extra behoefte van 140.000 tot 260.000 stallingsplaatsen.

Het fietsbeleid is naar het oordeel van de minister, zeker op termijn, een lokale aangelegenheid waarbij de verantwoordelijkheid voor een lokale aanpak is gelegen bij de decentrale overheden, met name de gemeenten. Dat zij afspraken zal moeten maken met de spoorvervoerder en de spoorbeheerder, is dan onontkoombaar.

In december 2015 brengt de Kwink-groep het eindrapport Evaluatie Actieplan Fietsparkeren bij Stations uit <klik hier>. In het rapport wordt geconstateerd dat alom de nodige stallingsplaatsen zijn gerealiseerd (75.000), dat over 78.000 stallingsplaatsen afspraken zijn gemaakt en dat gesprekken plaatsvinden over de realisatie van maximaal 80.000 plekken. Het beschikbare (AFP-)budget is niet toereikend voor de cofinanciering van de plekken waarvoor gesprekken plaatsvinden. Daarnaast zal nog een geschat tekort ontstaan richting 2030 van 98.000 plekken.

Als één van de redenen waarom de financiële middelen niet voldoende lijken te zijn alle gewenste stallingsplaatsen te realiseren, wordt het volgende gemeld (bladzijde 24, onderdeel 3.3.1. derde bullit):

  • De voorwaarden om de btw op de bouw- en exploitatiekosten af te kunnen trekken of te compenseren, zijn onduidelijk. Dit onderwerp is actueel geworden, doordat verschillende inspecteurs bepaald hebben dat de BTW op de bouw niet volledig afgetrokken mag worden bij het regime van de eerste 24 uur gratis. Dit brengt mogelijk een verdere stijging van de integrale kosten met zich mee.

Wij hebben met verbazing deze constatering gelezen, omdat in het algemeen ofwel sprake is van een gemeenschapsvoorziening die tot compensatie leidt ofwel een btw-ondernemer met recht op verrekening van btw deze voorziening aanbiedt om zijn vervoersprestaties aantrekkelijk te maken voor de reiziger.

Gemeentelijke praktijk

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat soms in het kader van de te maken afspraken uit beleidsmatige overwegingen – dan wel ingegeven door eigendomsverhoudingen – vanuit btw-perspectief verkeerde (politieke) keuzes worden gemaakt en dat dan inspecteurs niet anders kunnen beslissen dan zoals zij hebben gedaan.

Als uw gemeente uitvoering gaat geven aan het fietsparkeren, weet u dat mogelijk ook uw inspecteur een btw-probleem kan hebben met een volledige verrekening van btw op aangifte in de situatie dat u zich misschien al politiek hebt verbonden tot het aanbieden van de eerste 24-uur gratis stallen. Wilt u weten of in uw situatie het btw-probleem dreigt of op welke wijze dat probleem kan worden voorkomen, neemt u dan contact op met Henk Zuidersma via info@efkbelastingadviseurs.nl of 072-53530525.