Om voor jezelf goed in te kunnen schatten of het zinvol is eerst de basisopleiding ‘Gemeentefinanciën en BBV’ te volgen of dat je direct in kunt stromen in de verdieping kun je deze zelftoets maken. Als je probleemloos alle zes vragen correct kunt beantwoorden dan is de verdiepingsopleiding voor jou geschikt. Er is steeds maar één antwoord goed. Succes!

1. Welke onderdelen van de Planning & Control-cyclus zijn wettelijk verplicht?
2. Hoe worden de eenheden genoemd waarin programma’s in de begroting of eenheden in overzichten zijn onderverdeeld?
3. Met ingang van 2017 moeten gemeenten in de begroting meer inzicht geven in het bereiken van doelstellingen (=maatschappelijke effecten) en moeten hiervoor:
4. Om kosten te kunnen toerekenen aan grondexploitatie, investeringen en projecten wordt/worden in de begroting:
5. Investeringen worden geactiveerd. Op investeringen moeten in mindering worden gebracht:
6. In het overzicht van baten en lasten in de begroting (en ook in de begrotingswijziging en jaarrekening) worden de stortingen en onttrekkingen aan de reserves:

Druk na het beantwoorden van de vragen op ‘submit’. U ziet direct of u de vragen correct hebt beantwoord. Mocht u naar aanleiding van de zelftoets vragen hebben of met ons willen overleggen, bel dan met 072 535 05 25 of stuur een mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl