De vakbladen berichten wekelijks over de gemeentefinanciën en de daarbij samenhangende problemen. Het sluitend krijgen en houden van de programmabegroting en de in toenemende mate complexere financiële vraagstukken vereisen specialistische kennis van een brede groep medewerkers binnen gemeenten. De verdiepingsopleiding Gemeente  financiën en BBV stelt u in staat die extra specialistische kennis op te doen zodat u risico’s en oplossingen nog tijdiger onderkent.

De opleiding is het vervolg op de Basisopleiding Gemeentefinanciën en BBV. Deelname is mogelijk als u over voldoende actuele basiskennis van de gemeentefinanciën en het BBV beschikt. Als u dat niet zeker weet, beantwoordt u dan de volgende zes vragen <klik hier>. Geen probleem? Dan beschikt u over voldoende basiskennis om in te kunnen stromen. Mocht u nog niet alle vragen probleemloos kunnen beantwoorden dan is wellicht de basisopleiding voor nu een betere optie.

Doelgroep

De opleiding richt zich zowel op alle betrokkenen bij het opstellen van de Planning en Control instrumenten, zoals de Kadernota, Programmabegroting,
Rapportages en Jaarstukken en is niet alleen
geschikt voor beginnende financieel specialisten en adviseurs, maar ook voor senior-financieel adviseurs en controllers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies.

Rendement

Deelnemers hebben na het volgen van deze opleiding (meer):

 • Kennis van de wet- en regelgeving rond de financiën van de gemeente, in het bijzonder van de paragrafen en notities van de commissie BBV;
 • Inzicht in de samenhang van de wet- en regelgeving;
 • Praktische toepassingsmogelijkheden om ontwikkelingen en risico’s te kunnen signaleren, de werkzaamheden uit te voeren en/of oplossingen.aan te dragen.

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt deze training voor kleine groepen om de kwaliteit van de training en de interactie tussen deelnemers en trainers te waarborgen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

De theorie (waaronder een aantal notities van de commissie BBV) wordt in deze opleiding zoveel mogelijk aan de hand van praktijksituaties behandeld. Verder worden aan de deelnemers complexe (huiswerk)opdrachten voorgelegd. Waar mogelijk worden ook eigen cases in deze opleiding behandeld.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Begroting en jaarstukken
  • Begroting en begrotingswijzigingen
  • Jaarstukken en toelichting
  • Notitie gebeurtenissen na balansdatum
 • Investeringen en onderhoud
  • Meerjareninvesteringsplan en investeringen
  • Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
  • Notitie materiële vaste activa
  • Notitie riolering
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Weerstandscapaciteit en risico’s/-management
  • Indicatoren en financiële kengetallen
  • Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Overhead en kostendekkende tarieven
  • Paragraaf lokale heffingen
  • Notitie overhead
 • Rente en financiering
 • Paragraaf financiering
 • Notitie rente
 • Verbonden partijen
 • Paragraaf verbonden partijen
 • Notitie Verbonden Partijen

Duur

2 dagen

Kosten

€ 695,- per persoon (exclusief btw).
De prijs is inclusief leerboek BBV, de te behandelen sheets, koffie, thee, fris en lunch.