De vakbladen berichten wekelijks over de gemeentefinanciën. Het reëel en structureel sluitend krijgen en/of houden van de programmabegroting en complexe financiële vraagstukken vragen meer dan voorheen een goede kennis van de wet- en regelgeving van de gemeentelijke financiën. Niet alleen voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, maar vooral ook voor het tijdig onderkennen van de toenemende risico’s.

Maar hoe werken deze financiën? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of borduurt u voort op verouderde kennis uit het verleden?

De tweedaagse Basisopleiding gemeentefinanciën en BBV biedt een uitstekend vertrekpunt uw kennis van gemeentefinanciën en de kwaliteit van uw werk te vergroten.Daarnaast geeft de Basisopleiding inzicht op welke gebieden of aspecten nadere scholing wenselijk is. EFK Belastingadviseurs biedt aan vervolgtrajecten die – afhankelijk van de behoefte – eventueel op maat kunnen worden gemaakt .

Doelgroep

De opleiding richt zich op financieel medewerkers, budgethouders, projectmanagers en controllers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies.

De opleiding is uitstekend geschikt voor nieuwe medewerkers, maar zeker ook voor medewerkers die een opfriscursus kunnen gebruiken of die op zoek zijn naar inzicht op welk gebied hun kennis op dit gebied nog te kort schiet.

Rendement

U hebt na het volgen van de Basisopleiding (meer) :

 • Kennis van het BBV en overige wet- en regelgeving;
 • Kennis van de belangrijkste begrippen binnen gemeentefinanciën;
 • Inzicht in de samenhang van de instrumenten van de Planning en Control-cyclus, zoals de meerjarenraming, programmabegroting, rapportages en jaarstukken;
 • Motivatie met de materie aan de slag te gaan en  in toenemende mate praktijksituaties zelfstandig signaleren, uitvoeren en/of oplossen.

Aanpak

De tweedaagse basisopleiding wordt gegeven door docenten die zeer ervaren zijn op het gebied van financiën van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies. De theorie wordt waar mogelijk aan de hand van praktijksituaties toegelicht. Ook worden aan de deelnemers korte opdrachten voorgelegd en is het mogelijk zelf praktijk casuïstiek in te brengen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Financiën van de gemeente;
 • Wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Planning en control-(cyclus);
 • Programmabegroting, rapportage, jaarstukken;
 • Investeren en afschrijven;
 • Reserves en voorzieningen;
 • Financiering en rente;
 • Uitvoeringsinformatie, taakvelden en informatie voor derden.

Duur

2 dagen

Kosten

€ 695,- per persoon (exclusief btw).
De prijs is inclusief leerboek BBV, de te behandelen sheets, koffie, thee, fris en lunch.