De media berichten vrijwel dagelijks over financiële gevolgen van de (actuele) ontwikkelingen, zoals Corona en de stijgende energietarieven. Direct of indirect hebben de ontwikkelingen impact op de financiën van de gemeente. Het sluitend krijgen en houden van de programmabegroting en de meerjarenraming is een grote uitdaging. Verder vragen de steeds complexere financiële vraagstukken een goede basiskennis en meer specialistische kennis van medewerkers binnen de gemeente. 

In de actualiteitendag gemeentefinanciën en BBV krijgt u informatie over actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Met deze informatie is uw kennis weer op peil zodat u ontwikkelingen en risico’s kunt onderkennen en hier tijdig op in kan spelen. Ook is er gelegenheid onderling ervaringen te delen.

De opleiding is het vervolg op de Basisopleiding Gemeentefinanciën en BBV. Om u een maximaal resultaat te bieden, is het wenselijk dat u over voldoende basiskennis van de gemeentefinanciën en het BBV beschikt. Als u dat niet zeker weet, beantwoordt u dan de volgende zes vragen <klik hier>. Geen probleem? Dan beschikt u over voldoende basiskennis maximaal resultaat te kunnen halen. Mocht u nog niet alle vragen probleemloos kunnen beantwoorden dan is wellicht de basisopleiding voor nu een betere optie.

Doelgroep

De actualiteitendag richt zich zowel op alle betrokkenen bij het opstellen van de Planning en Control instrumenten, zoals de Kadernota, Programmabegroting,
Rapportages en Jaarstukken en is niet alleen geschikt voor beginnende financieel specialisten en adviseurs, maar ook voor senior-financieel adviseurs en controllers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies.

Inhoud en rendement

Deelnemers hebben na het volgen van deze actualiteitendag (meer):

  • Kennis van de actuele wet- en regelgeving rond de financiën van de gemeente, in het bijzonder van de paragrafen en notities van de commissie BBV;
  • Inzicht in de samenhang van de wet- en regelgeving;
  • Praktische toepassingsmogelijkheden om ontwikkelingen en risico’s te kunnen signaleren, de werkzaamheden uit te voeren en/of oplossingen.aan te dragen.

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt deze dag voor kleine groepen om de kwaliteit van de training en de interactie tussen deelnemers en trainers te waarborgen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

De theorie (waaronder een aantal notities van de commissie BBV) wordt zoveel mogelijk aan de hand van praktijk situaties behandeld. Waar mogelijk kunnen ook eigen cases in deze dag worden besproken.

Duur

1 dag

Kosten

€ 395,- per persoon (exclusief btw).
De prijs is inclusief leerboek BBV, de te behandelen sheets, koffie, thee, fris en lunch.