Een verlaagd btw-tarief per 1 juli 2022, let op!

Een verlaagd btw-tarief per 1 juli 2022, let op!

De Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen (nr. 36088) zorgt voor een verlaagd btw-tarief per 1 juli 2022 dat ten goede komt aan huishoudens en aan ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten. Als gemeente is het goed te weten hoe de verlaging wettelijk is verankerd, anders zijn de risico’s groot.

Het wetsvoorstel

Deze voorziet in een opname van een nieuwe tekst in onderdeel a5 van Tabel I, waarin het leveren van aardgas, stadsverwarming of elektriciteit via een systeem of net gaat vallen onder het lage btw-tarief van 9%. Het lage btw-tarief is echter alleen van toepassing in de tweede helft van 2022. Zoals de Memorie van Toelichting het formuleert komt het lage btw-tarief ten goede aan huishoudens en aan ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten, zoals ziekenhuizen en financiële instellingen. De Eerste Kamer heeft op tijd met het wetsvoorstel ingestemd. Het voor de zekerheid opgestelde beleidsbesluit, dat vanaf 1 juli het lage btw-tarief zou moeten regelen als de Eerste Kamer niet op tijd zou zijn, kan de prullenbak in.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten hebben maatschappelijk vastgoed in eigendom en stellen dit aan sociaal-culturele instellingen ter beschikking. Deze hebben veelal geen recht op aftrek van btw en zouden dus in aanmerking moeten komen voor de tariefsverlaging. Het ter beschikking stellen vindt veelal plaats tegen vergoeding en soms zijn er afspraken gemaakt over de bijkomende kosten. Tot die bijkomende kosten worden soms de levering van warmte, koude en elektriciteit gerekend. Als deze door de gemeente aan de instelling afzonderlijk en tegen vergoeding plaatsvinden, kunnen wij ons voorstellen dat het lage btw-tarief van toepassing is. Dit geldt ook als de energiekosten tot de servicekosten worden gerekend welke afzonderlijk met btw in rekening worden gebracht. Immers in al deze situaties wordt aardgas, stadsverwarming of elektriciteit vanuit een net door de gemeente door geleverd aan de gebruikers.

Let op situaties

1. Verhuur-plus

Als de gemeente daarentegen de bijkomende prestaties laat opgaan in het ter beschikkingstellen van de ruimten en het huurregime bepaalt het tarief en met de Belastingdienst is afgesproken dat sprake is van een andersoortige dienst (verhuur-plus volgens het vastgoed besluit), is geen sprake meer van het afzonderlijk leveren in de zin van Tabel I onderdeel a5 en wordt niet toegekomen aan het toepassen van het lage btw-tarief, ondanks dat de gebruiker behoort tot de doelgroep van het wetsvoorstel.

Actie: Het is raadzaam te onderzoeken bij welk maatschappelijk vastgoed u wel en bij welke niet de tariefswijziging effect heeft.

2. Markt- en kermisgelden en elektriciteit

Op markten brengen gemeenten marktgeld in rekening aan de marktkoopman (zonder btw) en wordt soms afzonderlijk elektriciteit berekend met 21% btw. Vanaf 1 juli is verplicht het lage btw-tarief van toepassing op de levering van energie en dient de gemeente haar facturen daarop aan te passen. Het kan zelfs zo zijn dat de huidige legesverordening een wijziging verdient.

Actie: Onderzoek of elektriciteitsleveringen plaatsvinden op de markt/kermis en of de verordening nog moet worden aangepast.

3. Overige situaties

Het kan zo zijn dat op meer plaatsen en binnen andere kaders door de gemeente elektriciteit wordt geleverd aan derden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een (passanten)haven, een (gemeentelijke)camping of laadpalen. Afhankelijk van de contractuele relatie kan sprake zijn van een afzonderlijke levering waarop het lage btw-tarief van toepassing is.

Einde regeling

De regeling is zo bedoeld dat de feitelijke leveringen bepalend zijn voor het lage tarief (tussen 1 juli en 31 december 2022) en dus niet het moment waarop de factuur (vooruit of achteraf) wordt gestuurd, de vergoeding wordt ontvangen of iets dergelijks. De regeling voor het lage btw-tarief loopt ten einde op 31 december 2022. Dat betekent ook dat begin 2023 alles weer dient te worden teruggezet.

Wilt u weten of in uw specifieke situatie het lage btw-tarief van toepassing is of is assistentie gewenst bij het onderzoek hierover bij maatschappelijk vastgoed, neem contact op met uw EFK belastingadviseur of met ons secretariaat via 072-5350525. U kunt ook een mailbericht sturen naar info@efkbelastingadviseurs.nl.