Eén dienst met twee elementen en één vergoeding: splitsen?

Een rondleiding in de Amsterdam ArenA met een bezoek aan het AJAX-museum wordt tegen één vergoeding verricht. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie gevraagd of de vergoeding moet worden gesplitst als deze naar de juiste verhouding voor de rondleiding in het voetbalstadion (algemeen tarief) en het museumbezoek (verlaagde btw-tarief) kan worden vastgesteld. Een zaak die het volgen zeker waard is.

Algemeen

In btw-land doet zich vaak de vraag voor “Welke btw-prestatie verricht ik?”. In de meeste situaties is die vraag makkelijk te beantwoorden. In sommige situaties is dat wat lastiger, met name als sprake is van meerdere elementen. Bij deze elementen dient dan te worden afgevraagd of sprake is van een hoofdprestatie met bijkomende prestaties of dat sprake is van meerdere zelfstandige elementen. Soms wordt in de praktijk een aanknopingspunt gevonden bij een gehanteerde prijsstelling en soms is die niet aanwezig. Maar met één consumentenprijs én met de vaststelling door het gerechtshof Amsterdam dat sprake is van één btw-dienst, zal de btw-ondernemer de wens hebben een deel onder het lage btw-tarief te brengen indien zowel het algemene als het lage tarief toepasbaar lijkt op meerdere elementen. Of deze wens in vervulling gaat, hangt af van de wijze waarop het Hof van Justitie de vraag van de Hoge Raad gaat beantwoorden <klik hier>.

Redactioneel commentaar

Wel of niet splitsen?

In beginsel kan ervan worden uitgegaan dat als één prestatie wordt verricht ook slechts één tarief daarop van toepassing is. De Hoge Raad sluit echter op basis van twee arresten van het Hof van Justitie de mogelijkheid niet uit dat op een specifiek en afzonderlijk element toch het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Door het alsnog toestaan van het verlaagde btw-tarief op het onderdeel museumbezoek, wordt voorkomen dat een museum dat uitsluitend is te bezoeken als ook de rondleiding wordt geboekt, anders wordt behandeld dan het museum waarvoor afzonderlijk toegang wordt verleend. Op deze wijze wordt concurrentieverstoring tussen deze ondernemers voorkomen.

Kan het splitsen ook met btw-vrijstellingen, zoals verhuur?

Als mogelijk het lage btw-tarief kan worden afgezonderd van het algemene tarief op één dienst, geldt dat dan ook voor bijvoorbeeld de btw-vrijgestelde verhuur? Dit lijkt haast een onmogelijkheid. Dit wordt veroorzaakt door het karakter van een btw-vrijstelling. Een btw-vrijstelling moet ‘eng’ worden geïnterpreteerd, omdat het een uitzondering vormt op de hoofdregel dat alles belast is. Met bijkomende prestaties die toegevoegde waarde hebben voor de gebruiker (zoals facilitaire ondersteunende activiteiten), verandert de passieve, btw-vrijgestelde verhuuractiviteit in een actieve, btw-belaste, andersoortige dienst. Hierop is normaliter het algemene btw-tarief van toepassing. Alleen als het HvJ positief antwoordt op de vraag van de Hoge Raad, zien wij de mogelijkheid dat een deel onder het verlaagde btw-tarief kan vallen. Een gedeeltelijke vrijstelling van de vergoeding achten wij niet mogelijk, zelfs niet als voor de bijkomende prestaties een afzonderlijke vergoeding wordt gevraagd. Immers het Hof van Justitie heeft in eerdere arresten al vastgesteld dat de wijze waarop de vergoeding is vastgesteld niet doorslaggevend is voor de duiding van de prestatie.

Tot slot

Dezelfde zaak ligt inmiddels voor de derde keer bij de Hoge Raad , maar is in de tussentijd verworden tot één relevante vraag: Moet het verlaagde btw-tarief worden toegepast op het element museumbezoek of niet. Het antwoord zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Zit u in de tussentijd met de btw-duiding van prestaties in een MFA, BMV, Kulturhus of soortgelijke gebouwen, waarbij mogelijk btw-vrijgestelde verhuur aan de orde is, neem dan contact op met uw EFK-belastingadviseur of neem contact op met Henk Zuidersma of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

Wilt u zich eerst nader inlezen in de materie, kunt u bij ons de gratis Startersgids BTW voor maatschappelijk- en overheidsvastgoed aanvragen. Deze gids is in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met ICSadviseurs samengesteld <klik hier>.