Heeft uw gemeente recht op SPUK-IJZ (zwembaden en ijsbanen)?

Heeft uw gemeente recht op SPUK-IJZ (zwembaden en ijsbanen)?

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn zwembaden en kunstijsbanen in 2020 geconfronteerd met beperkingen in de openstelling. Dit heeft grote gevolgen gehad op de inkomsten. Als gevolg van de inkomstenderving worden de exploitanten van de zwembaden en kunstijsbanen geconfronteerd met grote exploitatie tekorten. Het rijk heeft nu €100.000.000 ter beschikking gesteld aan gemeenten om deze tekorten te compenseren (SPUK IJZ COVID-19 <klik hier>) .

Deze tegemoetkoming geldt voor alle zwembaden en kunstijsbanen waar een gemeente direct of indirect bijdraagt in het exploitatietekort. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van een subsidie of het verlagen/kwijtschelden van de huur. Ook de door de gemeente zelf geëxploiteerde zwembaden en kunstijsbanen vallen onder de regeling. Volgens een inventarisatie die in opdracht van het ministerie voor Medische Zorg en Sport is uitgevoerd zou het gaan om ongeveer 660 zwembaden en 24 kunstijsbanen.

Uitgangspunt van de regeling is dat de steun uitsluitend wordt gebruikt om een negatief exploitatie tekort te dekken. De regeling biedt de gemeenten de ruimte om zelf invulling te geven aan de steun die zij verlenen aan de exploitant. Zo zal het verlagen of kwijtschelden van de huur geen gevolgen hebben van een eerder door de exploitant aangevraagde NOW.

De gemeenten moeten de aanvraag indienen tussen 1 april en 1 juni 2021. Hiervoor ontvangen zij een aanvraagformulier. Als het totaal van de aanvragen meer zal bedragen dan het plafond van
€ 100.000.000 zal de verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaatsvinden.

Naar onze mening vormt de SPUK IJZ COVID-19 regeling <klik hier> een mooie aanvulling op de al eerder toegezegde tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties, de TVS-regeling <klik hier>.

Bent u benieuwd of uw gemeente gebruik kan maken van de SPUK IJZ COVID-19 regeling of de TVS-regeling <klik hier>, hebt u vragen of hulp nodig bij de aanvraag neem dan contact met ons op. Dit kan via ons secretariaat of met één van onze adviseurs. Gerrit van de Kamp 06-20007220, Mike Pot 06-12743795  of Patrick Donders 06-40484243.