Detachering in het kader van de Wet Markt en Overheid

Per 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht. De Wet Markt en Overheid is een uitbreiding van de Mededingingswet en bevat gedragsregels voor overheden die op de markt opereren. Valt detacheren hier ook onder?

De belangrijkste gedragsregels zijn de verplichting tot doorberekening van de integrale kostprijs voor economische activiteiten en het bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven. Hiermee wordt voorkomen dat overheidslichamen hun economische activiteiten (deels) bekostigen met overheidsmiddelen. Alle nieuwe economische activiteiten dienen per 1 juli 2012 aan de eisen van de Wet Markt en Overheid te voldoen. Voor bestaande economische activiteiten geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Vanaf 1 juli 2014 geldt de Wet Markt en Overheid voor alle economische activiteiten.

Detachering is een economische activiteit die valt onder de Wet Markt en Overheid. In beginsel geldt hier dus de verplichting tot het doorberekenen van de integrale kostprijs. In het kader van de Wet Markt en Overheid zijn drie detacheringssituaties mogelijk:

  1. een gedetacheerde werknemer verricht ten behoeve van het inlenende overheidslichaam overheidsprestaties;
  2. een gedetacheerde werknemer verricht ten behoeve van het inlenende overheidslichaam economische activiteiten;
  3. een gedetacheerde werknemer verricht ten behoeve van het inlenende overheidslichaam deels overheidsprestaties en deels economische activiteiten.

De eerste situatie valt buiten het bereik van de Wet Markt en Overheid. Het inlenende overheidslichaam gebruikt de ingekochte prestaties voor het voortbrengen van overheidsprestaties, waarop de Wet Markt en Overheid niet ziet.

In de situatie waarin een gedetacheerde werknemer economische activiteiten verricht – niet zijnde overheidsactiviteiten – geldt de verplichting tot doorbelasting van de integrale kostprijs bestaande uit directe kosten en overhead. Voor de berekening van de integrale kostprijs kan aansluiting worden gezocht bij de Handleiding Overheidstarieven 2016.

Indien sprake is van een gedetacheerde werknemer die voor de helft overheidsactiviteiten verricht en die zich voor de andere helft bezighoudt met economische activiteiten, geldt de verplichting tot doorbelasten van de integrale kostprijs alleen voor de tijd die wordt besteed aan economische activiteiten.

Gemeentelijke praktijk

De inlenende gemeente behoort te onderzoeken of de gedetacheerde werknemer zich bezighoudt met overheidsactiviteiten of met economische activiteiten en voor welk percentage. Door deze informatie door te spelen aan de uitlenende gemeente, wordt laatstgenoemde in staat gesteld aan de activiteiten van de gedetacheerde werknemer het juiste tarief te koppelen.

Wilt u meer weten over de Wet Markt en Overheid en het detacheren van personeel, neemt u dan contact op met Mike Pot of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.