Detacheren van personeel en btw

Het ter beschikking stellen van personeel tegen betaling van een vergoeding kwalificeert voor de btw als een economische activiteit. Hoofdregel is dat voor deze prestatie 21% btw is verschuldigd. In bijzondere situaties kan daarvan worden afgeweken. 

Het ter beschikking stellen van personeel tegen betaling van een vergoeding kwalificeert voor de btw als een economische activiteit die belast is met btw. De uitlenende partij reikt daarvoor een factuur uit aan de inlenende partij. Hoofdregel is dat voor deze prestatie 21% btw is verschuldigd. De btw die betrekking heeft op het uitlenen komt voor verrekening als voorbelasting in aanmerking.

Op deze hoofdregel geldt een uitzondering. Als de werknemer beschikbaar wordt gesteld om werkzaam te zijn bij de uitvoering van een werk van stoffelijke aard dat betrekking heeft op een onroerende zaak die de inlenende gemeente realiseert binnen haar bedrijf (dus niet in haar hoedanigheid van overheid), is een verleggingsregeling van toepassing. In dat geval wordt de verschuldigde btw niet geheven van de uitlener, maar van de inlenende partij. De uitlener behoudt zijn recht op verrekening van btw.

Voor de btw wordt voor de begrippen ‘werknemer’ en ‘dienstbetrekking’ aangesloten bij de loonheffing. Van uitlenen van personeel is sprake als de desbetreffende werknemer onder leiding en toezicht van de inlenende partij werkzaamheden verricht. Dat een personeelslid over specifieke vakkennis beschikt, al dan niet gekoppeld aan professionele verantwoordelijkheid die hoort bij dat beroep, sluit niet uit dat het personeelslid onder leiding en toezicht van de inlenende partij werkzaam kan zijn. Als de verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden bij de uitlenende partij ligt, is geen sprake van uitlenen van personeel en verricht de presterende ondernemer een andersoortige dienst.

In een aantal specifieke gevallen <klik hier> heeft de staatssecretaris vastgesteld dat weliswaar sprake is van ter beschikking stellen van personeel, maar vanwege de bijzondere omstandigheden goedgekeurd dat heffing van btw achterwege blijft. De goedkeuring is van toepassing in de sociaal-culturele sector, de gezondheidssector, de onderwijssector, in het kader van herstructurering van publiekrechtelijke lichamen, ter bevordering van arbeidsmobiliteit en euregio’s. Bij de herstructurering van publiekrechtelijke lichamen gaat het met name om situaties rond privatisering, gemeentelijke herindeling en fusies. In alle gevallen heeft de staatssecretaris voorwaarden opgenomen waaronder btw heffing achterwege kan blijven.

Hoewel de goedkeuring niet inhoudt dat sprake is van een vrijstelling, sluit toepassing van de goedkeuring de aanspraak op aftrek van voorbelasting uit. Daarbij komt de vraag op of de btw op gemaakte kosten compensabel is. Als geen sprake is van een vrijgestelde prestatie of een individuele verstrekking (de afnemer betaalt immers voor het beschikbaar stellen van het personeel) is het kiezen voor de goedkeuring in het algemeen niet zo gunstig. Als echter het bcf-plafond in ogenschouw wordt genomen, dan is de goedkeuring zo gek nog niet. Welke afweging u maakt zal daarom afhangen van de feiten en omstandigheden van het individuele geval en welke beleidsmatige keuze de gemeente heeft gemaakt met betrekking tot het bcf-plafond.

Wilt u meer weten over btw en BTW-compensatiefonds bij uitlenen van personeel, neemt u dan contact op met Frans van den Eijnden of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.