De zon in je gezicht en de wind in je rug

De zon in je gezicht en de wind in je rug

Wat is lekkerder dan fietsend naar het werk? Gezond en duurzaam bezig zijn en ook genieten van fiscale voordelen. In dit artikel worden de diverse varianten met betrekking tot de fiets besproken.

Eind maart 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord <klik hier> over de fiscale regeling voor (elektrische) fietsen, hierna kortweg fietsen. Met de invoering van de werkkostenregeling (hierna: WKR) is mogelijk een einde gekomen aan de fiscaalvriendelijke wijze van onbelast vergoeden of verstrekken van een fiets. Aan de vergoeding en verstrekking zijn namelijk geen voorwaarden meer verbonden, waardoor de WKR, mits er voldoende vrije ruimte is, voordeliger is. De gestelde vragen hebben met name betrekking op (ter beschikking gestelde) leasefietsen en hoe de regeling dienaangaande eenvoudiger en fiscaal (financieel) aantrekkelijker kan worden gemaakt. Hoe werkt dit?

Werkkostenregeling

Nog even een korte samenvatting. Vergoedingen en verstrekkingen gedaan in het kader van de dienstbetrekking zijn loon voor de werknemer, tenzij deze door de werkgever zijn aangewezen als eindheffingsloon. Alsdan zijn zij gericht vrijgesteld, worden zij op nihil gewaardeerd dan wel komen zij, eventueel voor een forfaitaire waarde, ten laste van de vrije ruimte. De vrije ruimte is vastgesteld op 1,2% van het totale fiscale loon. Indien en voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Voor de fiets betekent dit dat, mits door de werkgever aangewezen als eindheffingsloon, de vergoeding, de verstrekking dan wel de ter beschikking stelling van de fiets ten laste komt van de vrije ruimte. Bij voldoende vrije ruimte is de werkgever hierover geen eindheffing verschuldigd. Indien de werknemer ter verkrijging van de vergoeding of verstrekking zijn Individueel Keuze Budget (IKB) inzet, kost het de werkgever dus helemaal niets. Opgemerkt wordt dat kostenvergoedingen aan gemeentelijke bestuurders ten laste komen van de vrije ruimte, waardoor het risico groot is dat de vrije ruimte vrijwel niet meer beschikbaar is en dus wordt overschreden.

Ter beschikking gestelde fiets

Naast vergoeden en verstrekken kan de werkgever aan de werknemer en fiets ter beschikking stellen, de leasefiets. In dat geval blijft de werkgever (of een derde) eigenaar van de fiets en dient de waarde in het economisch verkeer van het privé-gebruik tot het loon van de werknemer te worden gerekend. In tegenstelling tot de fiscale bijtelling voor het privé-gebruik van een ter beschikking gestelde auto kan de economische waarde voor het privé-gebruik van de fiets worden aangewezen als eindheffingsloon, uiteraard ten laste van de vrije ruimte. In bedoelde antwoorden geeft de staatssecretaris aan dat wordt overwogen om met ingang van 2020 voor de ter beschikking gestelde (elektrische) fiets een forfaitaire waardering in te voeren.

Vergoeding voor of verstrekking van de fiets

Bij vergoeden of verstrekken van de fiets is/wordt de werknemer eigenaar. Dit betekent dat de werkgever aan de werknemer ook een vergoeding per zakelijk gereden kilometer kan betalen. De vergoeding voor zakelijke kilometers, woon-werkverkeer kilometers daaronder begrepen, is tot € 0,19 per kilometer gericht vrijgesteld, dus effectief onbelast. Bij een hogere kilometervergoeding is ook het bovenmatige deel effectief onbelast indien en voor zover de vrije ruimte niet wordt overschreden. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever over het bovenmatige deel 80% eindheffing verschuldigd.

Met de fiets samenhangende zaken

Het vergoeden of verstrekken van met de fiets samenhangende zaken en een fietsverzekering is, tenzij aangewezen als eindheffingsloon, loon van de werknemer. Voorbeelden van dergelijke zaken zijn een regenpak, reparatiekosten of een extra slot. Is de fiets ter beschikking gesteld, is de vergoeding van de reparatiekosten of een extra slot een vergoeding voor intermediaire kosten. Een regenpak is wel loon van de werknemer, tenzij aangewezen als eindheffingsloon.

Financiële gevolgen ter beschikking gestelde fiets

De vraag doet zich voor wat voor de werknemer en de werkgever het meest voordelig is, een fiets:
–    ter beschikking te stellen;
–    vergoeden; of
–    verstrekken.

Een belangrijk element voor het maken van de keuze is dat bij het ter beschikking stellen van de fiets de werknemer vervoer vanwege de werkgever heeft en niet meer in aanmerking komt voor de kilometervergoeding van € 0,19, hetgeen bij het verstrekken of vergoeden van de fiets wèl mogelijk is. Per geval zal dus moeten worden beoordeeld welke optie (ter beschikkling stellen, verstrekken of vergoeden) het meest voordelig is voor de werkgever en/of de werknemer. De keuze is onder andere afhankelijk van de waarde van de fiets, de wijze waarop de woon-werkverkeer kilometers worden vergoed, wordt hiervoor wel of niet het IKB ingezet, wordt voor de vergoeding of verstrekking van de fiets het IKB ingezet, is er voldoende vrije ruimte of is de 80% eindheffing verschuldigd, hoe hoog is het marginale tarief van de desbetreffende werknemer, het aantal werkdagen per jaar en de enkele reisafstand woon-werk. Uiteraard is ook de hoogte van de forfaitaire bijtelling van belang. Vanwege het ontbreken van CO2 uitstoot gaan wij gemakshalve uit van 4%, gelijk aan de bijtelling voor het privé-gebruik van de volledig elektrische auto. Maar wees niet verbaasd als toch een ander forfaitair percentage uit de bus rolt.

Wat betekent dit voor de gemeente

Gemeenten kunnen ook na de invoering van de werkkostenregeling en het IKB haar medewerkers een fietsregeling aanbieden, die zowel voor de gemeente als voor de medewerkers voordelig kan zijn. Bij de invoering van de forfaitaire waardering voor de ter beschikking gestelde fiets kan de gemeente overwegen haar fietsregeling aan te passen. Aan het ter beschikking stellen van een fiets door de gemeente zijn ook btw-gevolgen verbonden. Het is goed u ook daarover te laten informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ton van der Fits van ons kantoor. U kunt hem bereiken op 072 5350525 dan wel per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.