De vennootschapsbelasting en 2016

De vennootschapsbelasting en 2016

De invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is afgelopen jaarwisseling geruisloos een feit geworden. Ogenschijnlijk betekent dit voor uw dagelijkse werk nog weinig en het opstellen en indienen van een aangifte duurt nog ruim een jaar. Ondanks dat zijn er wel aandachtspunten te onderkennen.

In onze optiek heeft u aandacht te geven aan de navolgende punten:

  1. Indien de rapportage c.q. het grondslagendocument nog niet is afgerond, dient deze zo spoedig mogelijk te worden afgerond en intern te worden besproken. Dit is immers het vertrekpunt;
  2. Het overleg met uw accountant: hij of zij wil in het kader van risicoschatting van u weten in welke mate de gemeente het dossier vennootschapsbelasting afdoende heeft opgepakt. Kan de gemeente een inschatting maken van mogelijk te betalen belasting over 2016? Is de gemeente zodanig ingericht dat zij in staat is een onderbouwde  toerekening van kosten en opbrengsten te maken van díe activiteiten die vallen onder de heffing van vennootschapsbelasting? Niemand, en zeker de gemeenteraad en de accountant, zit te wachten op verrassingen;
  3. Het opnemen van de vennootschapsbelasting in de beheersmaatregelen en in het fiscale bewustzijn van de gemeente. Projecten, wijzigingen in dossiers, activiteiten of organisatorische en/of administratieve aanpassingen kunnen vanaf heden vennootschapsbelasting-technische gevolgen hebben.

Een voorbeeld. Bij de inventarisatie is uitgegaan van een bepaalde organisatorische verwevenheid waardoor activiteiten kunnen worden geclusterd voor de vennootschapsbelasting. Deze activiteiten zijn als niet-winstgevend geclassificeerd en blijven daardoor buiten de aangifteplicht. Op goede, niet-fiscale, gronden wordt besloten de organisatie anders in te delen, waarmee de verwevenheid vervalt en de beoogde clustering geen stand (meer) houdt. Het gevolg is dat een winst genererende activiteit plots in de heffing van vennootschapsbelasting wordt betrokken.

Net als bij alle andere belastingmiddelen geldt: bezint eer gij begint. Fiscaal is veel mogelijk mits tijdig onderkend.

Wat ons betreft is overleg met de Belastingdienst nog niet opportuun, gegeven het prille stadium en de nog te verwachten berichtgeving van het SVLO. Wij kunnen ons wel voorstellen dat in het reguliere HT-overleg de Belastingdienst u vraagt naar de stand van zaken.

Wij verwachten dat op korte termijn het SVLO weer bij elkaar komt voor vervolgoverleg. Diverse punten staan immers nog open. Onze ervaring is, gebaseerd op feedback van klanten die in overleg zijn geweest met de Belastingdienst, dat een onderbouwd grondslagendocument, een inschatting van de verwachte belastinglast en een beheersplan dat past binnen het gemeentelijke AO/IC plan, een goed vertrekpunt is voor de volgend jaar in te dienen VPB-aangifte.

Mocht u willen weten of bij uw gemeente die basis al aanwezig is of wilt u daarover klanken, neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Wij zijn u graag van dienst.