De ene 10% is de andere 10% niet

De ene 10% is de andere 10% niet

Op 18 december 2020 heeft de Raad van de Europese Unie Nederland gemachtigd de aftrek van btw uit te sluiten als het recht van aftrek minder bedraagt dan 10%. De meeste gemeenten hebben een forfaitair percentage met een lager percentage ‘aangifte’ dan de 10%. Is vanaf 2021 dan geen aftrek meer mogelijk?

De machtiging

In artikel 1 van het machtigingsvoorstel <klik hier> staat aangegeven dat “In afwijking van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG wordt Nederland gemachtigd de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op goederen en diensten van het recht op aftrek uit te sluiten, wanneer deze goederen en diensten voor meer dan 90 % voor de privédoeleinden van een belastingplichtige of diens werknemers, dan wel in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden of niet-economische activiteiten worden gebruikt.

In de toelichting op het machtigingsvoorstel wordt gemeld dat aan Oostenrijk en Duitsland soortgelijke machtigingen zijn verleend. De Duitse machtiging is al eens ter discussie gesteld in de zaak Landkreis Potsdam-Mittelmark <klik hier>. In dat arrest heeft het Hof van Justitie aangegeven dat de handelingen van het publiekrechtelijk lichaam als niet-economische activiteiten worden gekwalificeerd en niet hebben te gelden als andere dan bedrijfsdoeleinden. Hierdoor vallen zij niet onder de uitsluiting van het recht op aftrek.

Risico?

In het Nederlandse verzoek is echter opgenomen dat ook een uitsluiting kan plaatsvinden als het recht op aftrek minder dan 10% bedraagt als de goederen of diensten worden aangewend voor niet-economische activiteiten. Betekent dit dat de Europese Unie de lidstaat Nederland ook toestaat btw niet in aftrek toe te staan als nagenoeg uitsluitend de btw niet voor aftrek in aanmerking komt voor niet-economische activiteiten?

Een snelle blik op het internet leert dat sommige adviseurs/advieskantoren al een aftrekbeperking voorzien voor gemeenten en provincies, omdat menig mengpercentage en forfaitair percentage ‘aangifte’ lager uitvalt dan de 10%. Een bijkomend probleem is dan dat nu de btw van aftrek zou zijn uitgesloten, ook niet voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds in aanmerking komt. Met andere woorden, aftrekbare btw verschuift naar kostprijsverhogende btw waardoor de financiële situatie van gemeenten en provincies verslechtert. Doorgaan in deze redeneertrend zullen ook waterschappen worden getroffen door de machtiging.

Vanaf wanneer?

Nederland heeft nu de machtiging binnen, maar dat betekent nog niet dat dat deze ook direct van toepassing is. De machtiging zal pas van kracht worden als zij wordt omgezet in wet- en regelgeving. In het laatste Besluit aftrek voorbelasting <klik hier> van 24 november 2020 en gepubliceerd op 14 december 2020 is uiteraard nog geen melding gemaakt van deze aftrekbeperking (op basis van een te verkrijgen machtiging), maar wordt al wel invulling gegeven aan het begrip niet-economische activiteiten.

Redactioneel commentaar

Zoals aangegeven, sluiten wij niet uit dat het geschetste risico vroeg of laat gaat spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen (zeker als de economische activiteiten voortvloeien uit de energieleverantie door zonnepanelen). EFK Belastingadviseurs is van mening dat dit risico zich niet voor hoeft te doen. Naar onze mening zijn voldoende gronden en redenen aanwezig dat het risico bij publiekrechtelijke lichamen überhaupt niet voor mag komen.

Wilt u hier meer over weten kunt u contact opnemen met uw EFK-adviseur, Henk Zuidersma of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl .