Coöperatie en energiebelasting

Het gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van energiebelasting in de situatie dat een coöperatie ten behoeve van haar leden via haar dochtermaatschappij investeert in zonnepanelen.

Op het dak van een gemeentehuis worden zonnepanelen gelegd. Deze zijn in eigendom bij een BV die daartoe van de gemeente een recht van opstal heeft verkregen. De aandelen van de BV zijn in handen van een Coöperatie waarvan de inwoners van de gemeente lid zijn. De leden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt een kavel van vijf of tien zonnepanelen te huren van de BV. De stroom die opgewekt wordt met het kavel zonnepanelen is bedoeld voor eigen gebruik door huurder van de panelen ten behoeve van de elektriciteitsaansluiting op het huisadres.

De Coöperatie levert de stroom van de installatie aan een elektriciteitsbedrijf. De opbrengst van de installatie (van alle zonnepanelen tezamen) wordt in overleg met de energiemaatschappij telkens na afloop van een kalenderjaar door de BV bepaald. De Coöperatie maakt met dat bedrijf afspraken over de verrekening dan wel vergoeding van de aan elke huurder naar rato toekomende opbrengst conform de voor dat lid geldende elektriciteitsprijs.

Het energiebedrijf vindt dat zij in dit geval geen energiebelasting hoeft te betalen voor de stroom die is opgewekt met de zonnepanelen. Deze kwestie ligt ter beoordeling bij het gerechtshof <klik hier>. Energiebelasting is verschuldigd bij de levering van gas en elektriciteit via een aansluiting. De belasting wordt geheven op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag. De vraag die ontstaat is aan wie de levering van de opgewekte elektriciteit plaatsvindt. De coöperatie voedt de met de panelen op te wekken elektriciteit via haar aansluiting in op het elektriciteitsnet. Contractueel is overeengekomen dat de elektriciteit die door middel van de zonnepanelen wordt opgewekt aan het elektriciteitsbedrijf toekomt en dat de inwoner slechts door de tussenkomst van de elektriciteitsmaatschappij over de door middel van de door hem gehuurde zonnepanelen opgewekte elektriciteit kan beschikken. De huurder van de panelen krijgt geen enkele beschikkingsmacht over de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit. Dus doet zich het belastbare feit voor, te weten levering van elektriciteit via een aansluiting.

Gemeentelijke praktijk/postcoderoos

Een mooi initiatief dat al veel navolging heeft gekregen. En gelukkig is inmiddels de wetgeving zodanig aangepast dat leden van een coöperatie elektriciteit kunnen afnemen van een energiemaatschappij zonder energiebelasting voor zover het duurzaam opgewekte elektriciteit betreft die aan het lid kan worden toegerekend (postcoderoos). De voorwaarden waaronder dit kan zijn echter stringent en aanwijzing door de Belastingdienst is noodzakelijk. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, mag een lid van de coöperatie tot 10.000 kWh vrij van energiebelasting afnemen. Een gemeente kan op deze wijze meewerken aan de gestelde klimaatdoelstellingen waarbij de CO2-uitstoot drastisch moet worden verminderd. Het is wel zaak goede afspraken te maken voor wat betreft de vestiging van het recht van opstal. Ook het dak van het gemeentehuis heeft onderhoud nodig en het is belangrijk dat van tevoren afspraken worden vastgelegd over hoe dit kan worden geëffectueerd.

Wilt u meer weten over de postcoderoos en de vestiging van een recht van opstal ten behoeve van een coöperatie? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore via het secretariaat op 072 5350525 of e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.