CAO voorstel gemeenten

CAO voorstel gemeenten

Op 3 november 2021 hebben de VNG (de gemeentelijke werkgevers) en de vakbonden een principeakkoord cao bereikt. In dit artikel wordt met name ingegaan op de eenmalige uitkering ad € 1.200 bruto per medewerker en hoe hiermee een fiscaal voordeel kan worden behaald.

Voorstel

Op 3 november 2021 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord cao bereikt onder andere inhoudend:

  1. Een cao met een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023;
  2. Een salarisverhoging van 3,9%, bestaande uit:

1,5%, zo snel mogelijk ingaand dus op 1 december 2021; en
2,4%, ingaand op 1 april 2022

  1. Een eenmalige corona-uitkering van € 1.200,- (bruto) in 2021 voor alle medewerkers die per 3 november 2021 in dienst zijn, naar rato van het dienstverband, waarvan € 300,- bestemd als corona onkostenvergoeding en
  2. Een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per thuiswerkdag voor 2022.

<Klik hier> voor meer informatie over het principeakkoord.

Eenmalige uitkering

De eenmalige uitkering van € 1.200,- bruto komt in plaats van de eerder geboden thuiswerkvergoeding (€ 2 netto per thuiswerkdag) en eenmalige uitkering (€ 300,- bruto.) uit te betalen in 2021. Daarnaast ontvangen de medewerkers vanaf 2022 een netto thuiswerkvergoeding te betalen van € 2,- per dag. Als deze strookt met de in het Belastingplan 2022 voorgestelde gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding ten behoeve van extra kosten van onder andere elektriciteit en consumpties kan deze inderdaad vanaf 1 januari 2022 onbelast worden betaald.

Vergoeding kosten internet thuis

Volledigheidshalve merken wij op dat onder de werkkostenregeling naast de in het Belastingplan 2022 voorgestelde thuiswerkvergoeding ook al in 2020 en 2021 een gericht vrijgestelde vergoeding kon/kan worden betaald voor de kosten van het internet thuis. Voorwaarde is wel dat wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium, inhoudend dat naar de mening van de werkgever de kosten noodzakelijk zijn voor de behoorlijke uitoefening van de werkzaamheden. Aangezien de medewerkers verplicht zijn tijdens de corona crisis thuis te werken zal aan dit criterium worden voldaan.

In het principeakkoord is tevens opgenomen dat als werkgevers al lokaal uitkeringen en vergoedingen voor corona hebben gegeven, deze kunnen worden afgetrokken van de € 300,- corona onkostenvergoeding.  Met name deze zin biedt gemeenten de mogelijkheid om te kiezen voor het alsnog in 2021 betalen van een gericht vrijgestelde dagvergoeding voor de kosten van het internet thuis. Als de gemeenten hiertoe alsnog besluiten kan een deel van de € 300,- gericht vrijgesteld, dus effectief onbelast worden uitbetaald. Voor de medewerkers leidt dit tot een lager brutoloon en dus een hoger netto besteedbaar loon. Een lager brutoloon kan als additioneel voordeel hebben dat voor de medewerkers geen of een geringe korting plaatsvindt van de zorg- en/of huurtoeslag. Het voordeel voor de gemeenten is dat zij over een lager bedrag werkgeverslasten zijn verschuldigd.

EFK heeft inmiddels meerdere positieve ervaringen, waarin de Belastingdienst akkoord gaat met het binnen het kalenderjaar (2021) met terugwerkende kracht toekennen van een gericht vrijgestelde internetvergoeding per dag.

Wat betekent dit voor de gemeenten

Door in 2021 alsnog een gericht vrijgestelde vergoeding voor de kosten van het internet toe te kennen kan de corona onkostenvergoeding ad € 300,- onbelast worden uitbetaald, nu de cao zodanig is geformuleerd dat er geen beperking wordt opgelegd aan het verrekenen van eerder betaalde vergoedingen.

Wil je weten wat dit voor jouw gemeente betekent, of wil je ondersteuning bij het afstemmen van een regeling met de Belastingdienst, neem dan contact op met Ilse Coorengel (Icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06‑18903565) of Ton van der Fits (tvanderfits@efkbelastingadviseurs.nl / 06-36118572).