Btw en verhuur onroerend goed? Van alle markten thuis!

Btw en verhuur onroerend goed? Van alle markten thuis!

In een zaak waar het gerechtshof Den Bosch zich onlangs over heeft uitgesproken <klik hier> gaat het om de vraag of een organisator van vlooienmarkten btw verschuldigd is over de verhuur van grondplaatsen en marktkramen. De vlooienmarkten werden georganiseerd in sport- en evenementenhallen en op evenemententerreinen.

Volgens de Belastingdienst is sprake van het faciliteren van en laten deelnemen aan markten. Dit betekent in de redenatie van de Belastingdienst dat sprake is van een dienst sui generis, die niet als vrijgestelde verhuur kan worden gekwalificeerd.

Het hof is het met partijen eens dat de verhuur van de grondplaats en de verhuur van de marktkraam als één dienst moet worden aangemerkt. Vervolgens is het de vraag hoe deze dienst moet worden gekwalificeerd. Het hof volgt de door het Europese Hof van Justitie uitgezette lijn over de uitleg van het begrip verhuur. Het kenmerk van verhuur is dat aan de houder voor een overeengekomen tijdsduur, tegen vergoeding het recht wordt verleend een onroerende zaak te gebruiken als ware hij de eigenaar ervan en ieder ander van het genot van dat recht uit te sluiten. De verhuur van onroerende zaken kenmerkt zich door het passieve karakter. Slechts als dit passieve karakter verloren gaat, bijvoorbeeld doordat er bijkomstige prestaties worden verricht is, geen sprake van verhuur maar van een andersoortige (btw-belaste) prestatie. Het hof concludeert dat de prestaties van de organisator van de beurzen een niet meer dan bijkomstig karakter hebben en stelt de Belastingdienst in het ongelijk. Er is sprake van verhuur van onroerende zaken en de organisator heeft terecht geen btw berekend over de verhuur.

Deze zaak laat zien dat de vraag of sprake is van btw-vrijgestelde verhuur of van een btw-belaste prestatie (verhuur-plus) afhangt van de wijze waarop de prestatie wordt vormgegeven. Hoe meer aanvullende prestaties worden verzorgd, hoe sneller sprake zal zijn van een btw-belaste dienst. Het is van belang in de praktijk rekening te houden met dit onderscheid. Verder speelt bij gemeenten nog een ander element een belangrijke rol, namelijk de hoedanigheid waarin een gemeente zaken ter beschikking stelt. Wij zullen het onderscheid, in navolging van de hiervoor besproken casus, illustreren aan de hand van de organisatie van markten.

Gemeentelijke praktijk

Een gemeente die bijvoorbeeld een markt organiseert op de openbare weg doet dit als overheid. Een gemeente die een markt organiseert op een afzonderlijk (niet-openbaar) evenemententerrein zal net als de organisator in de onderhavige zaak een in beginsel vrijgestelde verhuurprestatie verrichten. In beide gevallen is de gemeente geen btw verschuldigd over de vergoeding. Wel is het onderscheid van belang voor het recht op compensatie. Als de gemeente de markt op de openbare weg organiseert kan de gemeente de btw op de kosten compenseren. Als de gemeente de markt op een evenemententerrein organiseert is de btw niet compensabel en dient de btw als kostprijsverhogend te worden verantwoord. Tenzij de gemeente en de marktkoopman opteren voor belaste verhuur of als de dienst zodanig wordt vormgegeven dat niet langer sprake is van verhuur maar van een andersoortige dienst. In dat geval is de gemeente btw verschuldigd over de vergoeding en kan de btw op de kosten in aftrek worden gebracht.

Heeft u specifiek vragen op het gebied van verhuur neem dan contact op met uw EFK belastingadviseur via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar ons secretariaat via info@efkbelastingadviseurs.nl