Bouwterrein of geen bouwterrein?

Bouwterrein of geen bouwterrein?

Is een geleverd perceel grond voor de btw een bouwterrein en is dus sprake van een btw-belaste levering? Over deze vraag moest de rechtbank Gelderland zich onlangs buigen. Zoals uit deze uitspraak ook weer blijkt zijn de feiten en omstandigheden en de bedoeling die partijen hebben doorslaggevend voor de vraag of de grond in de btw- of overdrachtsbelastingsfeer wordt geleverd.

De casus

De rechtbank dient een oordeel te geven over een perceel grond waarop zich onder andere een klinkerweg bevond <klik hier>. Koper en verkoper zijn overeengekomen dat de verkoper, nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, onder andere de klinkerweg zou verwijderen, saneringswerkzaamheden zou uitvoeren en het perceel bouwrijp zou maken. De grond is in de overdrachtsbelastingsfeer, dus vrijgesteld van btw, in eigendom verworven. De bebouwde staat is hierbij als uitgangspunt genomen.

De Belastingdienst is het hier niet mee eens en heeft btw nageheven. Volgens de Belastingdienst is sprake van de levering van onbebouwde grond, waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden met het oog op de bebouwing, oftewel een btw belaste levering van een bouwterrein (uitgaande van wettekst 2015). Belanghebbende is uiteindelijk tegen de door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag in beroep gegaan bij de rechtbank en heeft zich op het standpunt gesteld dat de klinkerbestrating als een gebouw kwalificeert. De levering van een gebouw namelijk ruim twee jaar na eerste ingebruikneming plaatsgevonden en is dan vrijgesteld voor de heffing van omzetbelasting.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het begrip gebouw niet alleen betrekking heeft op woningen en bedrijfspanden, maar ook op constructies als bruggen, viaducten, wegen, atletiekbanen en kunstgrasvelden. Als een weg als bouwwerk dient te worden aangemerkt, geldt dit – zo redeneert de rechtbank – ook voor een klinkerweg, waarbij tevens van belang is dat de klinker-bestrating niet eenvoudig is te verplaatsen of te demonteren. De rechtbank komt tot de conclusie dat sprake is van een bouwwerk. Het feit dat de klinkerweg als een bouwwerk kwalificeert betekent, helaas voor de belanghebbende, echter nog niet dat sprake is van de (in casu) btw-vrijgestelde levering van bebouwde grond.

Het gegeven dat de klinkerbestrating als een gebouw kwalificeert betekent als zodanig immers nog niet dat geen sprake kan zijn van de levering van een bouwterrein. Of hiervan sprake is hangt namelijk ook af van de intentie van partijen. De rechtbank verwijst naar het Don Bosco-arrest waaruit volgt dat voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van onbebouwde grond moet worden gekeken naar het door partijen nagestreefde economisch doel. In casu zijn partijen onder andere overeengekomen dat de verkopende partij de bestrating zal verwijderen en dat de kopende partij verkoper na de levering hiertoe in de gelegenheid stelt.

Volgens de rechtbank volgt uit de relevante feiten en omstandigheden dat sprake is van een samenstel van prestaties (een koopovereenkomst en een aannemings- of een sloopovereenkomst). Hierbij is volgens de rechtbank van belang dat na de feitelijke levering van het perceel de aanwezige bebouwing en bestrating voor rekening van de verkopende partij is verwijderd, en de verkopende partij tevens de grond heeft laten saneren en bouwrijp heeft laten maken. Volgens de rechtbank kan dit niet los van elkaar worden gezien omdat dezelfde aannemer die de bestrating heeft verwijderd ook de bodem heeft gesaneerd. De rechtbank concludeert hieruit dat partijen kennelijk de bedoeling hebben gehad een bouwterrein te leveren. Dit betekent dat de levering van het perceel belast is met btw en dat de Belastingdienst terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd.

Gemeentelijke praktijk

Voor grondtransacties geldt “bezint eer gij begint!” Zoals ook de onderhavige procedure blijkt, beïnvloeden de gemaakte keuzes en afspraken de fiscale uitkomst. Een proactieve regievoering bij grondtransacties kan de fiscale uitkomst optimaliseren. EFK Belastingadviseurs kan u in dit proces desgewenst ondersteunen. Neem daarvoor contact op met uw eigen EFK-adviseur (072-5350525) of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl