Betaalt u leergeld of haalt u het leergeld juist terug?

Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervallen en vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW. De subsidie voor praktijkleerplaatsen VMBO, MBO, HBO, Promovendi en Toio voor het studiejaar 2015-2016 kunnen worden aangevraagd van 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Dit geldt uiteraard ook voor kwalificerende gemeenten. Om in aanmerking te komen voor de subsidie van maximaal € 2.700 per leerling per studiejaar dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Zo geldt voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo dat in het derde en vierde leerjaar moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat ten minste 640 klokuren en maximaal 1.280 klokuren per schooljaar; en
  • elke schoolweek omvat ten minste binnenschools onderwijs.

Voorts dient de werkgever te beschikken over een door het bevoegd gezag van de school, de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger en het erkende leerbedrijf (werkgever) ondertekende leer-werkovereenkomst. In deze leer-werkovereenkomst waarin de rechten en plichten van de betrokken partijen zijn vastgelegd omvat voorts in ieder geval de inhoud, de leerdoelen, de duur, de periode van beoordelingsmaatstaven voor het buitenschoolse praktijkgedeelte, de begeleiding van de leerling en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Naast de leer-werkovereenkomst beschikt de werkgever over een aanwezigheidsregistratie van de leerling bij de beroepspraktijkvorming bij het erkende leerbedrijf, een administratie waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en een administratie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen ten aanzien van het buitenschoolse praktijkgedeelte zijn behaald.

De subsidie kan digitaal worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag kan worden ingediend vanaf 2 juni 2016, doch dient uiterlijk 15 september 2016 17.00 uur bij het RVO binnen te zijn. Na 15 september 2016 17.00 uur ingediende aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten die kwalificeren als leerbedrijf en ook overigens aan de voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de subsidie praktijkleren van € 2.700 per jaar per leerling. Aangezien aanvragen slechts gedurende een beperkte periode kunnen worden ingediend, verdient het aanbeveling reeds nu (voor de vakantieperiode) in kaart te brengen of en voor welke opleidingen aan de voorwaarden is voldaan en derhalve de subsidie kan worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over de subsidie praktijkleren neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of met ons secretariaat via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.