Belastingrente: te veel betaald of te weinig ontvangen?

De Belastingdienst brengt rente in rekening bij naheffingsaanslagen, en vergoed veelal beperkt rente bij teruggavebeschikkingen. Maar als het geld de Schatkist niet verlaat, is het dan terecht dat meer belastingrente in rekening wordt gebracht dan vergoed? Deze vraag is voorgelegd aan Rechtbank Den Haag .

De casus <klik hier>.

Een gemeente heeft in de jaren 2012 tot en met 2015 ten onechte btw geclaimd via de btw-aangifte in plaats van gedeclareerd via het BTW-compensatiefonds (BCF). De gemeente heeft btw-suppleties en aanvullende opgaven BCF ingediend waarna de Belastingdienst dit heeft geconcretiseerd door het opleggen van naheffingsaanslagen omzetbelasting met verzuimboeten en aanvullende beschikkingen teruggaaf BCF. De gemeente is het met de Belastingdienst eens dat de belastingrente volgens de wettelijke bepalingen correct is berekend. Het geschil met de Belastingdienst gaat niet over de correcties van btw en BCF maar over het nadelige rente-effect dat ontstaat door de afwikkeling via aanslagen en beschikkingen. De gemeente verwijst naar openbaar gemaakte verslagen van de Landelijke Vakgroep Formeel recht waarin staat dat het in de praktijk kan voorkomen dat belastingrente wordt berekend over een tijdvak dat de Belastingdienst de beschikking had over het geld. De Belastingdienst heeft dan geen rentenadeel en het zou reëel zijn de in rekening gebrachte rente “op verzoek” te verminderen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente zich niet op dit beleid kan beroepen omdat het BCF geen belastingwet is maar een financieringswet waarvan de uitvoering bij de Belastingdienst is neergelegd. Ook een beroep op redelijkheid en billijkheid wordt niet gehonoreerd omdat het de rechter niet is toegestaan de innerlijke waarde of billijkheid van de wet te toetsen tenzij sprake zou zijn van strijd met een ieder verbindende verdragsbepalingen.

Als laatste verweerpunt stelt de gemeente dat zij dubbel wordt bestraft door zowel het in rekening brengen van belastingrente als het opleggen van verzuimboeten. De rechtbank beschrijft in een analyse de bevoegdheid van de Belastingdienst tot het opleggen van een boete. De Belastingdienst dient alle belangen af te wegen voordat zij overgaat tot het opleggen van een boete. Een van de belangen is het feit dat de gemeente een convenant Horizontaal Toezicht is overeengekomen wat mede heeft geleid tot het indienen van de suppletieaangiften. Horizontaal Toezicht heeft mede tot doel om tot correcte en tijdige btw-aangiften te komen. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede kamer verklaard dat de berekening van belastingrente bedoeld is als prikkel om tijdig en correct te voldoen aan de fiscale verplichtingen. Omdat zowel het Horizontaal Toezicht als het in rekening brengen van belastingrente gericht is op het aanscherpen van de fiscale verplichtingen heeft de Belastingdienst bij het afwegen van alle belangen in redelijkheid niet tot de beslissing kunnen komen om ook verzuimboetes op te leggen. De rechtbank vernietigt daarom de verzuimboeten. Toch twee keer € 4.920.

Horizontaal Toezicht is kennelijk een instrument om een belastingplichtige te bewegen tijdig en correct btw-aangifte te doen. Als op basis van dit instrument een correctie wordt aangebracht kan de Belastingdienst geen verzuimboete opleggen. Zit er blijkbaar toch nog een financieel voordeel aan het Horizontaal Toezicht.

Gemeentelijke praktijk

Voor de gemeente is van belang dat bij ontvangst van een teruggaafbeschikking de methodiek van het berekenen van rente goed na te rekenen. Naar onze mening zijn argumenten aanwezig te veronderstellen dat u te weinig rente vergoed krijgt. In die zin heeft de gemeente in deze casus enerzijds wel het juiste rentebedrag betaald maar anderzijds te weinig rente ontvangen.

Wilt u meer weten over belastingrente bij BCF-teruggaven neem dan telefonisch contact op met ons secretariaat of mr. D. Visser via 072 535 0 525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl