Belastingplan 2017 en verruiming van de btw-sportvrijstelling

Sinds enige tijd bericht de staatssecretaris van Financien dat de huidige btw-vrijstelling dient te worden verruimd om de Wet op de omzetbelasting 1968 aan te laten sluiten op de Btw-richtlijn. Aanpassingen blijven voorlopig uit, omdat budgettair daarvoor geen ruimte is. In het Belastingplan 2017 zit geen andere wetswijziging, dan de wijziging voor watersportverenigingen. En toch wordt over de verruiming wel iets gezegd.

De Raad van State adviseert <klik hier> het kabinet bij de wijziging van de btw-vrijstelling voor (water)sport (naar aanleiding van een arrest van het HvJ EU) ook twee andere arresten van het HvJ EU in de wijziging mee te nemen. Het betreft het arrest C 253/07 Canterbury Hockey Club uit 2008 <klik hier>en het Bridport and West Dorset Golf Club-arrest uit 2013 <klik hier>.

In een reactie schrijft het kabinet het volgende.

(..)

Het kabinet is met de Afdeling van mening dat het voorstel betreffende de btw-vrijstelling voor sport op een tweetal punten nog steeds niet overeenstemt met de BTW-richtlijn. In de door de Afdeling genoemde brieven (van de staatssecretaris: toevoeging door de redactie) is dit ook bevestigd en is een toekomstige verruiming van de btw-sportvrijstelling daarin ook onvermijdelijk genoemd. Ook de reden waarom nog niet tot aanpassing is overgegaan is daarbij toegelicht. De geraamde budgettaire gevolgen van die wetsaanpassing zijn groot en het kabinet wil deze gevolgen op dat moment ook inpassen. Op dit moment is dat budgettair echter nog niet mogelijk. Anders dan bij de specifieke bepaling over de watersport heeft de Europese Commissie Nederland niet gemaand de tekst op de door de Afdeling genoemde punten met de jurisprudentie in overeenstemming te brengen. Dat neemt uiteraard niet weg dat het kabinet de btw-vrijstelling aan de jurisprudentie zal aanpassen. Het advies van de Afdeling zal dan ook worden opgevolgd, alleen niet bij dit voorstel.

 Voor de volledige tekst <klik hier>

Gemeentelijke praktijk

De gemeenten hebben op termijn rekening te houden met een wetswijziging, die tevens gevolgen zal hebben op de eerder in aftrek gebrachte btw. Wij gaan ervan uit dat het wetsvoorstel tot wijziging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2018. Maar als de Europese Commissie de Nederlandse regering op korte termijn maant over te gaan tot aanpassing, zal het ons niet verbazen dat de wijzing eerder wordt ingevoerd.

Voor sommige gemeenten kunnen de gevolgen zeer beperkt zijn, maar voor anderen verstrekkend. Wilt u weten wat de (financiële) impact is voor uw gemeente neem dan contact op met Henk Zuidersma via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.