Bebouwde grond of onbebouwde grond?

Bebouwde grond of onbebouwde grond?

Enige tijd geleden heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over de vraag of in een specifiek geval sprake was van bebouwde dan wel onbebouwde grond. Inmiddels is de Hoge Raad verzocht een definitief oordeel te geven.  Een goede reden om de status van de grond nog eens onder de aandacht te brengen!

Bouwterrein

De levering van een bouwterrein door een btw-ondernemer is belast met btw. Onder bouwterrein wordt verstaan onbebouwde grond die bestemd is te worden bebouwd met een of meer gebouwen. De intentie om te bebouwen dient op het moment van de levering objectief vast te staan. Zo kan dit onder andere blijken uit de aanvraag  een omgevingsvergunning voor bouwen is ingediend of uit het gegeven dat de kopende partij al kosten heeft gemaakt met betrekking tot het toekomstig te realiseren bouwwerk, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het inschakelen van een architect.

Status grond?

Essentieel voor de kwalificatie als bouwterrein is dat de grond onbebouwd is. In het geval waarover het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld <klik hier> ging het om een oude snoepfabriek, waarvan een muur is blijven staan. De muur was 96 meter lang, 2,4 meter hoog en 0,25 meter breed . Partijen zijn overeengekomen dat sprake was van de levering van bebouwde grond, zodat ter zake van de verkrijging van de grond overdrachtsbelasting is voldaan. De Belastingdienst is het hiermee niet eens.  Volgens de Belastingdienst is sprake van onbebouwde grond, het de levering betreft van een bouwterrein en dus ter zake van de levering btw verschuldigd is. In eerste aanleg heeft de rechtbank Den Haag de Belastingdienst in het ongelijk gesteld.

Het Gerechtshof bevestigt het eerder door de rechtbank gegeven oordeel dat in casu sprake is van de levering van bebouwde grond. Het Gerechtshof wijst erop dat alleen sprake kan zijn van een bouwterrein bij onbebouwde grond. Het gedeeltelijk slopen van een bestaand gebouw leidt als zodanig niet tot onbebouwde grond of een bouwterrein. Grond waarop zich een gedeeltelijk gesloopt gebouw bevindt of waarin nog een bouwconstructie aanwezig is, bijvoorbeeld een kelder, een fundering, muren of restanten daarvan, vormt voor de btw-heffing nog steeds bebouwde grond. Voor de volledigheid wijzen we erop dat in het geval sprake is van bebouwing ten tijde van de levering, maar waarbij de verkopende partij zich committeert deze op een later moment te verwijderen, sprake is van onbebouwde grond.

Belang gemeenten

In de praktijk worden gemeenten veelvuldig geconfronteerd met grondtransacties waarbij het in het ene geval voordelig kan zijn in de btw-sfeer te leveren, terwijl het in het andere geval voordelig kan zijn in de overdrachtsbelastingsfeer te leveren. Veelal is het voordeel gelegen bij de afnemende partij. Doorgaans zal de keuze gedicteerd worden door de vraag of de kopende partij de btw kan verrekenen. Als dit het geval is dan zal levering in de btw-sfeer voordeliger zijn. Als de kopende partij de btw niet kan verrekenen, zal levering in de overdrachtsbelastingsfeer voordeliger zijn. Als de grond wordt verkregen door een gemeente of waterschap kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling overdrachtsbelasting. Andere verkrijgers kunnen doorgaans een besparing realiseren van 13% (21% btw – 8% overdrachtsbelasting) over de waarde van de grond.

Goede fiscale planning met regievoering biedt de mogelijkheid tot een fiscaal optimaal resultaat te komen. Het is goed hierbij te onderkennen dat de Belastingdienst een beperkte uitleg geeft aan het begrip bebouwde grond. Het is aan de Hoge Raad te beoordelen of dit al dan niet terecht is. Wordt vervolgd!

Voor meer informatie neemt u contact op met  Patrick Donders, uw EFK-adviseur of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl