image_pdfimage_print

1           Algemeen

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: de besloten vennootschap EFK Belastingadviseurs of de besloten vennootschap EFK Belastingmanagement, beide gevestigd te Alkmaar, Salomonstraat 52;
1.2       Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, dan wel door Opdrachtnemer onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n);
1.3    Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van (de vennoten van Opdrachtnemer, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van) al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

2           Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2       Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht als en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3       Als enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige en zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3           Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1       Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht als Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2       Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

4           Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

4.1       De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht Opdrachtnemer Opdrachtgever te identificeren. Opdrachtgever is in dit kader gehouden de gevraagde informatie te verstrekken.
4.2       Opdrachtnemer is in het kader van de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Unit Nederland.

5           Uitvoering van de opdracht

5.1       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden in te schakelen, indien de uitvoering van de opdracht dat redelijkerwijs meebrengt.
5.2       Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor beslissingen die Opdrachtgever naar aanleiding en/of (mede) op basis van de werkzaamheden van Opdrachtnemer neemt of wil nemen.
5.3       Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen krachtens de wet wordt geëist. Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (www.nob.net).
5.4       Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
5.5       De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

6           Artikel 6 – Intellectuele vermogensrechten

6.1       Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
6.2       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.3.

7           Email- en internetgebruik en opslag data

7.1       Alle elektronische communicatie geldt als schriftelijk. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post (waaronder e-mail), elektronische opslag (waaronder cloudtoepassingen) en internet met elkaar communiceren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die uit het gebruik daarvan voortvloeit. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van dergelijke risico’s.
7.2       Opdrachtnemer treft passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, om te waarborgen dat de data van Opdrachtgever passend worden beveiligd.
7.3       Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een dossier aan in het kader van een goede beroepsuitoefening en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen

8           Artikel 8 – Bescherming persoonsgegevens

8.1       Alle begrippen in dit artikel hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
8.2       In het kader van de opdracht zal Opdrachtnemer als Verwerkingsverantwoordelijke optreden tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
8.3       Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever in het kader van:
a)         de verstrekte opdracht (inclusief de cliëntacceptatie en monitoring);
b)         het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer;
c)         de risicobeheersing, zoals het voorkomen van belangenverstrengeling;
d)         administratieve en IT doeleinden:
e)         de cliëntrelatie, zoals het opnemen van contact met Opdrachtgever ter deling van informatie (bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de diensten van Opdrachtnemer en derden waaronder
8.4       Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Opdrachtnemer voor zover verenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.
8.5       Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot de medewerkers van Opdrachtgever of andere betrokkenen, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor zijn verplichting om betrokkenen te informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan Opdrachtnemer en de verwerking daarvan in het kader van de overeenkomst. Opdrachtnemer kan niet door Opdrachtgever worden aangesproken in verband met niet of niet correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
8.6       Opdrachtgever verleent op verzoek bijstand bij het vervullen van de verplichtingen inzake de uitoefening van de rechten van betrokkenen en bij het doen nakomen van de verplichtingen ten gevolge van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG

9           Geheimhouding

9.1       Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
9.2       Opdrachtnemer of één van de voor haar werkzame bestuurders of werknemers is, als hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.3       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of als Opdrachtgever of één van de voor haar werkzame bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

10        Honorarium

Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

11        Betaling

11.1     Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.
11.2     Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11.3     Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
11.4     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

12        Reclames

12.1     Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
12.2     Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
12.3     In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

13        Aansprakelijkheid

13.1     Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
–                bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
–                bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
–                bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
13.2     De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
13.3     De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,-).
13.4     Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
13.5     Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14        Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

15        Artikel 14 – Rechts- en forumkeuze
15.1     Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2     Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
15.3     In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Digitale versie van de algemene voorwaarden <klik hier>

EFK Belastingadviseurs, 7 juni 2021

Adres:

EFK Belastingadviseurs BV/EFK Belastingmanagement BV

Salomonstraat 52

1812 PA  Alkmaar