Afval en btw: weg ermee (vervolg)?

Afval en btw: weg ermee (vervolg)?

Nadat wij in onze vorige nieuwsbrief onze visie hebben gegeven op het standpunt van het Ministerie van Financiën, zoals dat is verwoord in de brief van 12 november 2019, hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Voor een nieuwe stand van zaken.

In week 3 van 2020 heeft overleg plaatsgevonden tussen fiscalisten van de gemeenten, een vertegenwoordiging van de VNG en de NVRD. Aanleiding voor dit overleg vormde uiteraard de brief van het Ministerie van Financiën <klik hier>, het verzoek van stichting Nedvang aan gemeenten om over de afgelopen 5 jaar alsnog facturen met btw te sturen <klik hier>, de gesignaleerde verschillen tussen Vpb (geen economische activiteit) en btw (wel economische activiteit) en het effect dat een mogelijke verschuiving van compensabele btw naar aftrekbare btw, welke nadelige consequenties kan hebben voor het kostendekkende tarief voor de afvalstoffenheffing van iedere gemeente.

Politiek aspect

Daarnaast draagt de invoering van een eventuele herpositionering van de btw ook nog een politiek aspect met zich mee. Is het politiek gezien aan de burger te verkopen dat het tarief van de afvalstoffenheffing daalt in een tijdsgewricht dat tarieven eigenlijk een stijging dienen te vertonen? Of komt het politiek juist goed uit dat de tarieven een pas op de plaats maken of juist een daling laten zien?

Belastingrente aspect

Als het standpunt van het Ministerie van Financiën onverkort zou worden doorgevoerd zullen gemeenten op de als dan verschuldigde btw de aan deze btw-belaste activiteit toe te rekenen btw voor de inzameling op aangifte in aftrek willen (en beter gezegd: moeten) brengen. Btw die tot voor kort werd gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat achteraf bezien de btw dan ten onrechte is gedeclareerd, de Belastingdienst hiervoor nieuwe beschikkingen moet afgegeven en belastingrente zal worden berekend. De rente bedraagt 4% enkelvoudig per jaar. Gelet op de omvang van de aftrekbare ( en niet langer compensabele) btw kan dit nog een aanzienlijke extra kostenpost gaan vormen.

Op vrijdag 17 januari 2020 bericht de VNG <klik hier> gemeenten onder de kop “Wacht nog even met sturen facturen met btw naar Afvalfonds” dat de VNG, gemeenten en de NVRD nader overleg wensen met het MvF en dat dit overleg thans wordt voorbereid. Zolang dit proces nog gaande is doen gemeenten er verstandig aan geen facturen te zenden.

De toekomst?

Wij spreken de wens uit dat het MvF tot het inzicht komt dat de btw-heffing bij gemeenten voor de jaren die achter ons liggen achterwege dient te blijven. Eventuele gewijzigde inzichten kunnen echt niet eerder dan geldend vanaf het jaar 2021 worden ingediend.

En wat nu als alles bij het oude blijft?

Dan hebben de gemeenten geen lijk in de kast gekregen (op 12 november 2019 berichten dat de Belastingdienst vijf jaar kan naheffen leidt opeens tot extra risico’s, die tot en met 11 november niet bestonden). Met het fenomeen Horizontaal Toezicht hoog in het Belastingdienstvaandel is dit eigenlijk een standpunt dat niet jegens de gemeenten had mogen worden ingenomen.

Het verpakkende bedrijfsleven kan uitvoering geven aan de raamovereenkomst door zorg te dragen voor een robuust en toereikend financieringsstelsel dat voorziet in de aanwezigheid van een (financierings)fonds. Aan het fonds zal niet al teveel btw-druk kleven en als het MvF het goede met de verpakkingsindustrie voor heeft (recht op aftrek), staat het MvF het gebruik van artikel 7, lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 toe aan beide stichtingen. En als het fonds van mening is dat zij gemeenten financieel hebben te compenseren dan kan dat via een nettobetaling aan de individuele gemeente en een betaling van een bedrag aan het BTW-compensatiefonds Dit laatste vergt enige creativiteit van ‘s Rijksrekenmeesters van de twee betrokken ministeries, maar dat zal geen problemen hoeven op te leveren.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zodra daarover nieuws is, zullen wij u informeren. Mocht u desgevraagd in de tussentijd toch al facturen hebben verzonden aan de stichtingen en weet u niet wat te doen of hebt u nadere vragen over dit item, kunt u contact opnemen met uw EFK-adviseur, mr. Dick Visser, of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl