Aftrek van voorbelasting bouwkosten crematorium?

Aftrek van voorbelasting bouwkosten crematorium?

Als een onroerende zaak zowel wordt gebruikt voor prestaties waarvoor recht op aftrek voorbelasting bestaat als prestaties waarvoor dat recht niet bestaat dient de aftrekbare btw te worden berekend op basis van de omzetverhoudingen (pro rata of het werkelijke gebruik. De rechtbank Noord Nederland heeft zich onlangs gebogen over deze kwestie.

De casus

Belanghebbende had een nieuw crematorium laten bouwen en wilde de btw op de bouwkosten, voor zover deze toerekenbaar zijn aan de btw belaste prestaties in aftrek brengen. Het crematorium wordt zowel gebruikt voor prestaties waarvoor recht op aftrek van btw bestaat (horeca prestaties en levering van urnen) als prestaties waarvoor geen recht op aftrek van btw bestaat (verzorgen van crematies). De Belastingdienst stelt zich in casu op het standpunt dat aftrek dient plaats te vinden op basis van de omzetverhoudingen (pro rata). Dit zou betekenen dat belanghebbende 23% van de btw op de kosten als voorbelasting kan verrekenen. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de verrekenbare btw dient te worden vastgesteld op basis van het werkelijk gebruik. Hierdoor zou een aanzienlijk groter deel van de btw op de bouwkosten als voorbelasting kunnen worden verrekend.

De rechtbank Noord Holland wijst er op dat de bewijslast ligt bij de partij die wil afwijken van de pro-rata methode. Het werkelijke gebruik dient te worden bepaald op basis van objectieve en nauwkeurig vast te stellen gegevens <klik hier>. Belanghebbende maakt gebruik van het vloeroppervlak om het werkelijk gebruik te bepalen. Volgens de rechtbank is het vloeroppervlak een bruikbaar criterium, maar voldoet belanghebbende niet aan de op hem rustende bewijslast.

De rechtbank acht het, anders dan belanghebbende stelt, aannemelijk dat een groot deel van de ruimten (ontvangstruimte, familieruimte) gemengd wordt gebruikt. Hierdoor kan volgens de rechtbank het werkelijk gebruik niet objectief en nauwkeurig worden vastgesteld. De rechtbank oordeelt dat de aftrekbare voorbelasting volgens de pro rata methode dient te worden berekend.

Gemeentelijke praktijk

Ook gemeenten hebben in de praktijk te maken met gemengd gebruik. Hoofdregel voor het splitsen van voorbelasting is gebruikmaken van de omzetverhoudingen (pro rata). Probleem bij gemeenten is echter dat voor een belangrijk deel (de compensabele activiteiten) meestal geen koppeling kan worden gemaakt met een omzetbedrag. Het is in de gemeente praktijk daarom goed in het achterhoofd te houden dat veelal dient te worden aangesloten bij het werkelijke gebruik (zoals tijdsbesteding).

Als u niet weet hoe u de btw dient toe te rekenen aan de diverse btw-labels, neem dan contact op met uw EFK-adviseur of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl