Ondernemer, tenzij …….

Een rechtspersoon heeft geen privéleven zoals een particulier. Als de rechtspersoon ondernemer is voor de btw, vindt al snel al hetgeen gebeurt plaats in het kader van de onderneming. Maar toch kan ook een rechtspersoon voor de btw een afgescheiden deel hebben waartoe het ondernemerschap zich niet uitstrekt. Dat blijkt uit de volgende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Wat doet zich voor? Een BV exploiteert hotels, restaurants en cafés. Zij is ondernemer voor de btw. Aan de vennootschap wordt een jacht geleverd zonder btw. De BV heeft het jacht op de balans gezet en kosten ten laste van het resultaat gebracht (onderhoud, stalling en verzekering). Zij gebruikt het jacht niet, maar geeft een makelaar opdracht een koper te zoeken. De btw op de kosten heeft zij niet verrekend. Op enig moment verkoopt de BV het jacht aan een derde, zonder berekening van btw. De vraag is of dat terecht is. Het is aan de rechter te beoordelen of de verkoop een economische activiteit vormt, hetgeen de Belastingdienst stelt.

Het gerechtshof <klik hier> stelt de inspecteur in het ongelijk. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU dat de loutere uitoefening door de eigenaar van zijn eigendomsrecht op zich niet als een economische activiteit kan worden beschouwd. Dit geldt ook voor belastingplichtige rechtspersonen. Maar dit ligt anders wanneer de betrokkene actief stappen onderneemt door middelen in te zetten die te vergelijken zijn met die van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter.

Het is gebruikelijk dat een (particuliere) eigenaar een jacht verzekert, onderhoudt en stalt. Een jacht behoeft regelmatig onderhoud en hetgeen aan onderhoud is uitgevoerd, is gebeurd met het oog op het verkoopklaar maken van het jacht. De BV was niet in het jacht geïnteresseerd en wilde enkel het jacht verkopen. Zij heeft niet meer gedaan dan het louter uitoefenen van haar rechten als eigenaar van het jacht. Tot deze rechten behoort het recht het jacht te onderhouden, te verkopen en te leveren. Zij heeft niet gehandeld als handelaar maar als eigenaar. De verkoop is geen economische activiteit voor de heffing van btw.

Hoe zit dat bij gemeenten?

Dat de BV de btw op de kosten niet heeft verrekend is belangrijk, evenals het gegeven dat het jacht niet is gebruikt en geen enkel verband bestaat met de ondernemersactiviteiten. Zo is het dus ook voor rechtspersonen die ondernemer zijn mogelijk bepaalde transacties buiten de onderneming te houden. Maar dan is wel de voorwaarde dat de rechtspersoon zich slechts als eigenaar gedraagt, dus geen activiteiten verricht die verder gaan dan dat. Gemeenten zijn bijzondere rechtspersonen, omdat zij naast een ondernemersdeel een overheidsdeel hebben. Voor gemeenten is het voorgaande in feite meer vergelijkbaar met de situatie van een privépersoon dan van een BV. Als een gemeente een goed of dienst afneemt, bepaalt zij of het een overheidsbestemming of een ondernemingsbestemming krijgt. De gemeente verricht de verkoop van goederen die een overheidsbestemming hadden als overheid, en daarom zonder btw. Daaraan doet niet af dat de gemeente voor bepaalde transacties ook als ondernemer voor de btw kan worden aangemerkt. Voor het overheidsdeel kan immers niet worden gesteld dat de gemeente vergelijkbaar is met een fabrikant, handelaar of dienstverrichter.

Wilt u hierover meer weten? Neemt u contact op met uw adviseur of met mr. Andrea Joore via info@efkbelastingadviseurs.nl of het secretariaat op 072-5350525.