Vennootschapsbelasting

Tax planning

Vennootschapsbelasting (hierna: VPB) is altijd, en dus ook voor een overheidsorganisatie, een kostenpost. Organisaties die hun tax planning niet op orde hebben, betalen mogelijk meer belasting dan nodig. Een goede tax planning begint voor aanvang van de belastingplicht in 2016. Onder tax planning verstaat EFK Belastingadviseurs het - volstrekt legitiem - gebruik van vrijstellingen en faciliteiten in de wet, om de belastingdruk te dempen. Het betekent ook het voorkomen van het nodeloos van toepassing laten zijn van antimisbruikbepalingen.

Om dit alles te bereiken is het van belang de juridische organisatie, de verschillende financiële stromen en de verschillende verhoudingen optimaal in te richten. Het verdient daarbij sterk de aanbeveling vóór aanvang van de belastingplicht een herschikking van activiteiten en geldstromen te realiseren. Nu kan u immers nog belastingvrij reorganiseren. Het dan ook raadzaam tijdig voor te sorteren. Bij verkopen van bijvoorbeeld een pand, kan het voor de heffing van VPB veel uitmaken of het voor of na 1 januari 2016 plaatsvind. Fiscaal is veel mogelijk, mits tijdig actie wordt ondernomen.

Is de belastingplicht eenmaal een feit, dan bestaat het risico dat reorganisaties of vervreemdingen tot heffing leiden en/of tot een meer complexe administratie. De introductie van de belastingplicht staat ‘pas’ gepland op 1 januari 2016. Dat lijkt ver weg maar idealiter maakt u, nadat in 2014 de eerste stappen zijn gezet, uw organisatie al eerder VPB ‘proof’.

Stakeholders

Anders dan wij in de praktijk vaak horen is de VPB-implementatie niet een eenmalig iets dat enkel en alleen de administratie aangaat. De reikwijdte en impact is groter. Bij EFK Belastingadviseurs kiezen wij als basis voor de implementatie de ‘stakeholderbenadering’. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de drie belangrijkste ‘stakeholders’ (de fiscus, de accountant en de eigen organisatie) in het dossier op adequate wijze in de relevante informatie worden voorzien. Voor elke belanghebbende is deze informatie op een andere snit gesneden.

Afhankelijkheden

Verder heeft het VPB dossier afhankelijkheden en raakvlakken met andere dossiers zoals de ‘Wet Markt en Overheid’, de omzetbelasting en de ‘Participatiewet’. Bij het maken van keuzes op deze terreinen kunnen ook gevolgen of mogelijkheden ontstaan voor de VPB. U dient alert te zijn op deze afhankelijkheden. In onze begeleiding naar invoering wordt veel aandacht gegeven voor het vergroten van het fiscale bewustzijn van de organisatie en het voeren van een interne dialoog over de VPB relevante dossiers.

Uw behoefte staat voorop

Voorop staat dat wij samen met u tot een succesvolle implementatie van de VPB willen komen en stemmen uw behoefte op onze begeleiding af. Van complete ontzorging tot uitsluitend fiscale toetsing van uw werk en van de inventarisatie tot en met strategisch advies, de openingsbalans en de aangifte. U mag van ons de inzet, kwaliteit en flexibiliteit verwachten die nodig is.

 

NB de VPB heeft raakvlakken met de Wet Markt en Overheid

Lees meer

 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

VPB

Neem contact op met
EFK Belastingadviseurs via
telefoonnummer
072-5350525
klik hier