De drie transities in het sociale domein

Sinds 1 januari 2015 is de overdracht van taken en bevoegdheden op drie belangrijke maatschappelijke gebieden een feit. Het Rijk heeft de drie gebieden taken en budgetten opgedragen aan gemeenten (decentralisatie). Gemeenten zouden de doelstellingen op deze gebieden eenvoudiger kunnen realiseren doordat zij dichter bij de burger staan en daardoor makkelijker netwerken en verbindingen kunnen realiseren. De verwachting is dat gemeenten op de drie taakvelden min of meer steeds met dezelfde doelgroepen in de samenleving te maken krijgen. Dat maakt dat de 1 loket-gedachte binnen handbereik zou moeten liggen.

Bij het voldoen aan behoeften van burgers op de drie gebieden gaat het om het neerzetten en organiseren van nieuwe structuren. In de uitvoering komt het aan op 'toegang, arrangement, samenwerking, contracteren en verantwoorden'. Met de uitvoerende handelingen komen ook de juridische randvoorwaarden (de paragrafen) verplicht aan de orde. Gebleken is dat gemeenten vaak hebben besloten tot een vorm van samenwerking met een of meer andere gemeenten.
Bij samenwerking kan worden gedacht aan de ‘harde’ GR of aan het optreden als of met een centrumgemeente. Of misschien wil de gemeente een van de taakvelden geheel solitair uitvoeren. Iedere keuze heeft echter eigen fiscale gevolgen. Vragen die zich opdringen kunnen gaan over de transparantieregeling, de koepelvrijstelling, kosten voor gemene rekening en het toepassen van de vrijstelling of gewoon btw heffen naar het algemene tarief.

Bij het contracteren (met zorgaanbieders) komt het aanbestedingsrecht aan de orde. En de vraag of zorgprestaties worden ingekocht die niet zijn vrijgesteld van btw. Denk aan therapie en behandeling door niet BIG-geregistreerde paramedici, aan losse inkoop van huishoudelijke hulp en aan gehandicaptenvervoer. Is de btw vervolgens bij de gemeente aftrekbaar of misschien compensabel?

Door u goed te laten adviseren over de fiscale mogelijkheden en onmogelijkheden kunt u voorkomen dat de gemeente fiscale risico’s loopt, dan wel fiscale schade moet accepteren. De zorgbudgetten moeten zoveel als mogelijk worden besteed aan zorg voor de burger en niet aan heffing van belasting die was te voorkomen. Dan heeft het college van B&W een probleem in termen van (politieke) verantwoording en verantwoordelijkheid.

EFK Belastingadviseurs heeft zich gespecialiseerd in de fiscale aspecten van de drie transities. Wij hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en telkens de vraag gesteld welke fiscale consequenties aan de orde zouden kunnen zijn. Om een begin te maken met het vullen van de fiscale paragrafen in uw organisatie en daarmee vervolgens de risico’s uit te sluiten, hebben wij voor gemeenten een fiscale quick-scan Sociaal Domein ontwikkeld.
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Sociaal Domein

Neem contact op met ons op via telefoonnummer
072-5350525
klik hier