Artikelen tot uw beschikking

Vanuit EFK Belastingadviseurs vinden wij het belangrijk dat we de relevante kennis met u delen. Dit doen we in de vorm van gesprekken, masterclasses, in onze trainingen en in onze publicaties. Onderstaande artikelen staan tot uw beschikking en wij hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen. Mocht u naar aanleiding van een onderwerp een vraag, een opmerking of feedback hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij wensen u veel leesplezier! 

Artikelenarchief

U vindt hier een overzicht van alle gemeente nieuwsbriefartikelen in 20112012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018 en 2019.

Artikelen gemeente 2019

 • Lang is onzeker geweest of de opbrengsten reststromen afval tot de winst dienen te worden gerekend. Inmiddels zijn daarover afspraken gemaakt. ...meer
 • De basis voor de heffing van vennootschapsbelasting bij overheidsbedrijven vormen in essentie economische activiteiten. Deze activiteiten vormen ook de basis voor de heffing van btw. Bepaalt de VPB voor de btw wat economische activiteiten zijn? ...meer
 • Op 1 januari 2019 is sport in een geheel ander fiscaal speelveld komen te staan. Van een btw-belaste prestatie met recht op aftrek is het verworden tot een btw-vrijgestelde prestatie zonder recht op aftrek. Onder voorwaarden zijn daarnaast twee nieuwe subsidieregelingen in het leven geroepen. ...meer
 • Wat is aangenamer dan fietsend naar het werk? Gezond en duurzaam bezig zijn en ook genieten van fiscale voordelen. In dit artikel worden de diverse varianten met betrekking tot de fiets besproken. ...meer
 • De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft in november 2015 een notitie geschreven waarin een handreiking staat voor gemeenten die een openingsbalans hebben op te stellen voor een grondbedrijf. ...meer
 • De staatssecretaris heeft kort voor de jaarwisseling zijn nieuwe beleidsbesluit over het uitlenen van personeel gepubliceerd (besluit van 14 december 2018, nr. 2018-22809) . Daarmee vervangt hij zijn besluit van 14 maart 2007, CPP2007/347M. De hoofdregel is dat de prestatie bestaande in de uitlening van personeel, is belast met 21% btw. Het besluit geeft aan in welke bijzondere gevallen en onder welke voorwaarden daarvan mag worden afgeweken. Het nieuwe besluit is in wezen een update van het oude besluit omdat het oude besluit wordt herhaald maar met aanpassing aan de tussentijdse rechtsontwikkeling. Eerdere publicaties over de gevolgen van het arrest van het HvJ inzake het Horizon College en de rechtspraak van de Hoge Raad uit 2014 over de diensten van (een maatschap van) operatieassistenten en anesthesiemedewerkers zijn nu in dit besluit verwerkt. ...meer
 • Wat gebeurt er als een gemeente als ondernemer in de zin van de btw een opdracht tot sloop geeft aan een sloper en deze bij de opgaaf van de kosten al rekening heeft gehouden met het gegeven dat hij bepaalde vrijkomende sloopmaterialen – bijvoorbeeld metaalschroot - kan en op basis van de overeenkomst ook mag doorverkopen? ...meer

Artikelen gemeenten 2018

 • Omdat de Nederlandse sportvrijstelling niet voldoet aan de Europese regelgeving is op Prinsjesdag 2018 een wetsvoorstel verschenen met verstrekkende gevolgen. ...meer
 • Een gemeente verricht voor haar begraafplaatsen activiteiten op het gebied van de aanleg, het onderhoud en de uitbreiding en is belast met de uitgifte van grafrechten. Zij claimt hiervoor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Aan de rechter is de vraag voorgelegd of dat wel terecht is. ...meer
 • Recent heeft rechtbank Den Haag twee uitspraken gedaan over schoolstructuren en geconstateerd dat bij de levering van een schoolgebouw tegen een relatief lage prijs, geen sprake is van een economische activiteit. Gevolg is dat de leverende gemeenten (Strijen en Hellevoetsluis) geen recht hebben op verrekening als voorbelasting van de btw op de stichtingskosten. ...meer
 • De laatste officiële publicatie, de mei-circulaire, over de aanstaande wijziging in de btw-vrijstelling voor sport biedt weinig nieuwe informatie. Maar toch…. ...meer
 • Begin juni heeft het ministerie van Financiën een persbericht doen uitgaan dat de aangekondigde inperking van de koepelvrijstelling per 1 januari 2019 wordt opgeschort. Dit zal voor menig samenwerkingsverband van gemeenten dat gebruik maakt van de koepelvrijstelling en door de Belastingdienst onder vuur is genomen, een tijdelijk staakt het vuren betekenen. ...meer
 • Op dit moment is de stand van zaken als volgt. De verwachting is dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) eraan komt inzake de beginbalans voor grondexploitaties (GREX), de discussie gaande is wat tot het normale vermogensbeheer behoort en is de vraag aan de orde of afvalopbrengsten als een afzonderlijke economische activiteit kan worden beoordeeld. Een nadere toelichting. ...meer
 • Van de Poolse gemeente Wroclaw wordt door een hoger publiekrechtelijk lichaam gevorderd dat zij onroerende zaken levert voor de aanleg van een nationale weg. Het bijzondere aan de Poolse zaak is dat de burgemeester van de gemeente tevens de vertegenwoordiger is van het hogere publiekrechtelijk lichaam. Kan de burgemeester wel aan zich zelf leveren? ...meer
 • Van de Poolse gemeente Wroclaw wordt door een hoger publiekrechtelijk lichaam gevorderd dat zij onroerende zaken levert voor de aanleg van een nationale weg. Het bijzondere aan de Poolse zaak is dat de burgemeester van de gemeente tevens de vertegenwoordiger is van het hogere publiekrechtelijk lichaam. Kan de burgemeester wel aan zich zelf leveren? ...meer
 • Van de Poolse gemeente Wroclaw wordt door een hoger publiekrechtelijk lichaam gevorderd dat zij onroerende zaken levert voor de aanleg van een nationale weg. Het bijzondere aan de Poolse zaak is dat de burgemeester van de gemeente tevens de vertegenwoordiger is van het hogere publiekrechtelijk lichaam. Kan de burgemeester wel aan zich zelf leveren? ...meer
 • Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel dient de werkgever te beschikken over een zogenaamde doelgroepverklaring. Uit de doelgroepverklaring blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voor het loonkostenvoordeel voldoet. Van cruciaal belang is dat de doelgroepverklaring tijdig wordt aangevraagd. ...meer
 • Met ingang van 25 mei aanstaande is de nieuwe AVG/GDPR wetgeving van kracht. Ook voor EFK Belastingadviseurs is dit belangrijk. Zo hebben wij met veel zorg onze privacyverklaring opgesteld, de volledige verklaring kunt u vinden op onze website . Als u na het lezen van de verklaring nog vragen hebt, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen. ...meer
 • Wat is lekkerder dan fietsend naar het werk? Gezond en duurzaam bezig zijn en ook genieten van fiscale voordelen. In dit artikel worden de diverse varianten met betrekking tot de fiets besproken. ...meer
 • Begin februari 2018 is vanuit de SVLO een aanvullende notitie verschenen over de fiscale jaarwinstbepaling bij het (actieve) grondbedrijf. De inhoud van de notitie is gebaseerd op het afgerond overleg dat een gemeente heeft gevoerd met de Belastingdienst over de resultaatbepaling bij het grondbedrijf. ...meer
 • In het handelsverkeer komt het regelmatig voor dat twee contractspartijen nader overeen komen dat niet zal hoeven te worden gepresteerd. In voorkomend geval wordt daarbij tevens overeen gekomen dat de benadeelde partij daarvoor een schadevergoeding ontvangt. Maar hoe zit het dan met de btw? ...meer
 • Als gemeente passen wij jaarlijks onze gehanteerde aftrekpercentages voor de btw op overheadkosten aan. Recent zijn wij geconfronteerd met iemand die stelt op basis van ‘omzet’-verhoudingen de percentages veel sneller en jaarlijks eenvoudig te kunnen bepalen. Klopt dit en zo ja wat zijn de voor- en nadelen? ...meer
 • Wettelijke (sport)vrijstellingen, het verlaagde tarief, wel of geen aftrekrecht of compensatie; het is logisch dat gemeenten juist vanwege de grote investeringen die zij in dit kader plegen te doen, zoeken naar de meest profijtelijke handelwijze. Ook in 2019? ...meer
 • Het vaststellen van de verrekenbare btw op gemengde kosten leidt nogal eens tot problemen, met name in de situatie dat een instelling, bijvoorbeeld voor onderwijs, substantiële rijksbijdragen ontvangt. De Hoge Raad heeft weer eens verduidelijkt hoe de btw-regels op dit terrein moeten worden toegepast. ...meer
 • Rechtbank Den Haag beslist dat de gemeente Barendrecht de btw op re-integratiekosten kan compenseren via het bcf, outplacement kosten voor een wethouder zijn echter niet compensabel. ...meer
 • De ‘World of Ajax’-tour ad € 10 bestaat uit een rondleiding met gids door het stadion en een bezoek aan het museum waar de bezoeker zonder gids onbeperkt kan verblijven. Volgens het Hof van Justitie is sprake van één ondeelbare prestatie en is het tarief van 21% van toepassing. ...meer
 • De naweeën van de financiële crisis ijlen nog lang na in de rechtspraak. Beoogde nieuwbouwprojecten zijn niet doorgegaan en gemeenten hebben soms een financiële compensatie gekregen van de oorspronkelijke kopende partij. Hoe gaat het dan met de btw? ...meer
 • Om vele redenen willen gemeenten het toerisme bevorderen, maar ondersteunt de vormgeving van de toeristenbelasting dit doel? ...meer
 • Vanaf 2017 zijn de regels omtrent het terug ontvangen van btw over openstaande vorderingen versoepeld. Het recht op teruggave ontstaat na één jaar na het opeisbaar worden van de vordering. Voor vorderingen ontstaan vóór 2017 geldt een overgangsregeling waardoor de btw pas in de eerste aangifte van 2018 kan worden teruggevraagd. ...meer
 • Vlak voor het kerstreces heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het intrekken van de verruimde koepelvrijstelling. In essentie betreft het een herhaling van zetten met een hoog politiek gehalte, een ogenschijnlijk fiscale verdieping en een eenzijdig budgettaire visie. ...meer
 • Steeds meer gemeenten geven uitvoering aan de wens (soms noodgedwongen) fiscaal in control te komen. Voor EFK Belastingadviseurs de reden juist op dit gebied de functionaliteit van het EFK Fiscaal Beheersysteem sterk uit te breiden. ...meer
 • In de nieuwsbrief van 30 maart 2017 hebben wij aandacht besteed aan de beëindiging van het dienstverband en de 52% eindheffing op basis van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De in een sociaal plan opgenomen vrijwilligers- en plaatsmakersregeling leidt er volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad niet toe dat de regeling kwalificeert als een RVU. ...meer
 • Veel gemeenten verhuren zwembaden en/of andere sportaccommodaties aan winstbeogende en -makende exploitanten. De vraag is of de huidige btw-belaste verhuur vanaf 2019 niet meer mogelijk is als de verhuur eveneens onder de verruimde btw-vrijstelling gaat vallen. En als direct gevolg, of gemeenten herzienings-btw dienen terug te betalen aan de Belastingdienst. ...meer
 • Bij sportzalen die worden gebruikt door basisscholen en sportverenigingen is altijd sprake van leegstandsuren. In deze uren staat de sportaccommodatie niettemin ter beschikking voor belast gebruik. Dat zou dan betekenen dat deze leegstandsuren tot verrekening van btw op de kosten kunnen leiden. Niet als het aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ligt. ...meer
 • Een gemeente heeft jarenlang een sportaccommodatie aan een vereniging beschikbaar gesteld voor een relatief lage vergoeding met de verplichting te zorgen voor beheer en onderhoud. Omdat de accommodatie aan renovatie toe is, richt de vereniging een stichting op die de overeenkomst met de gemeente overneemt en btw-belast gelegenheid tot sportbeoefening gaat geven aan de vereniging en derden. De Belastingdienst past de middelen toe teruggaaf van btw op de renovatiekosten bij de stichting te voorkomen. De Hoge Raad stelt de Belastingdienst op alle punten in het ongelijk. ...meer
 • Voor gemeenten die activiteiten als landbouwer of bosbouwer ontplooien en die tot 1 januari 2018 gebruik maakten van de landbouwregeling voor bijvoorbeeld hun activiteiten als bosbouwer, gaat het nodige veranderen. Per die datum is de regeling namelijk afgeschaft. ...meer

Artikelen woningcorporaties 2018

 • In onze nieuwsbrief van 10 januari 2017 zijn wij ingegaan op de verrekening van btw op zonnepanelen die worden geplaatst op een reeds bestaand dak. Thans is er ook een uitspraak over geïntegreerde zonnepanelen. ...meer
 • Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel dient de werkgever te beschikken over een zogenaamde doelgroepverklaring. Uit de doelgroepverklaring dient te blijken dat de werknemer aan de voorwaarden voor het loonkostenvoordeel voldoet. Van cruciaal belang is dat de doelgroepverklaring tijdig wordt aangevraagd. ...meer
 • Tot voor kort speelde de problematiek van de koepelvrijstelling zich met name af in gemeenteland. De staatssecretaris heeft gemeend de woningbouwcorporaties (eenzijdig) maar misschien wel noodgedwongen in de problematiek te betrekken. Waar gaat het naar toe? ...meer
 • Het Portugese bedrijf Imofloresmira heeft twee gebouwen als office-center btw-belast verhuurd aan meerdere huurders. Gedurende meer dan twee jaar zijn echter bepaalde delen ongebruikt gebleven. Ook voor deze ruimten had Imofloresmira gekozen voor btw-belaste verhuur. Behoudt of verliest zij haar recht op aftrek voor de laatste ruimten? ...meer
 • In de nieuwsbrief van 30 maart 2017 hebben wij aandacht besteed aan de beëindiging van het dienstverband en de 52% eindheffing op basis van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De in een sociaal plan opgenomen vrijwilligers- en plaatsmakersregeling leidt er volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad niet toe dat de regeling kwalificeert als een RVU. ...meer
 • Als een bestaand gebouw door een btw-ondernemer dermate grondig wordt verbouwd dat er iets nieuws ontstaat, is bij de levering 21% btw verschuldigd. De vraag is op welk moment het oude gebouw heeft opgehouden te bestaan en het nieuwe er is. ...meer
Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Vraag Sociaal Domein

Wilt u in het kader van het verminderen van btw-druk meer weten over één van de drie ijkmomenten?
pixel
Verstuur

Uw reactie telt

Neem contact op met EFK Belastingadviseurs via telefoonnummer
072-5350525
klik hier