Artikelen tot uw beschikking

Vanuit EFK Belastingadviseurs vinden wij het belangrijk dat we de relevante kennis met u delen. Dit doen we in de vorm van gesprekken, masterclasses, in onze trainingen en in onze publicaties. Onderstaande artikelen staan tot uw beschikking en wij hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen. Mocht u naar aanleiding van een onderwerp een vraag, een opmerking of feedback hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij wensen u veel leesplezier! 

Artikelenarchief

U vindt hier een overzicht van alle gemeente nieuwsbriefartikelen in 20112012, 2013, 2014, 2015 en 2016.

Artikelen gemeenten 2018

 • Met ingang van 25 mei aanstaande is de nieuwe AVG/GDPR wetgeving van kracht. Ook voor EFK Belastingadviseurs is dit belangrijk. Zo hebben wij met veel zorg onze privacyverklaring opgesteld, de volledige verklaring kunt u vinden op onze website . Als u na het lezen van de verklaring nog vragen hebt, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen. ...meer
 • Wat is lekkerder dan fietsend naar het werk? Gezond en duurzaam bezig zijn en ook genieten van fiscale voordelen. In dit artikel worden de diverse varianten met betrekking tot de fiets besproken. ...meer
 • Begin februari 2018 is vanuit de SVLO een aanvullende notitie verschenen over de fiscale jaarwinstbepaling bij het (actieve) grondbedrijf. De inhoud van de notitie is gebaseerd op het afgerond overleg dat een gemeente heeft gevoerd met de Belastingdienst over de resultaatbepaling bij het grondbedrijf. ...meer
 • In het handelsverkeer komt het regelmatig voor dat twee contractspartijen nader overeen komen dat niet zal hoeven te worden gepresteerd. In voorkomend geval wordt daarbij tevens overeen gekomen dat de benadeelde partij daarvoor een schadevergoeding ontvangt. Maar hoe zit het dan met de btw? ...meer
 • Als gemeente passen wij jaarlijks onze gehanteerde aftrekpercentages voor de btw op overheadkosten aan. Recent zijn wij geconfronteerd met iemand die stelt op basis van ‘omzet’-verhoudingen de percentages veel sneller en jaarlijks eenvoudig te kunnen bepalen. Klopt dit en zo ja wat zijn de voor- en nadelen? ...meer
 • Wettelijke (sport)vrijstellingen, het verlaagde tarief, wel of geen aftrekrecht of compensatie; het is logisch dat gemeenten juist vanwege de grote investeringen die zij in dit kader plegen te doen, zoeken naar de meest profijtelijke handelwijze. Ook in 2019? ...meer
 • Het vaststellen van de verrekenbare btw op gemengde kosten leidt nogal eens tot problemen, met name in de situatie dat een instelling, bijvoorbeeld voor onderwijs, substantiële rijksbijdragen ontvangt. De Hoge Raad heeft weer eens verduidelijkt hoe de btw-regels op dit terrein moeten worden toegepast. ...meer
 • Rechtbank Den Haag beslist dat de gemeente Barendrecht de btw op re-integratiekosten kan compenseren via het bcf, outplacement kosten voor een wethouder zijn echter niet compensabel. ...meer
 • De ‘World of Ajax’-tour ad € 10 bestaat uit een rondleiding met gids door het stadion en een bezoek aan het museum waar de bezoeker zonder gids onbeperkt kan verblijven. Volgens het Hof van Justitie is sprake van één ondeelbare prestatie en is het tarief van 21% van toepassing. ...meer
 • De naweeën van de financiële crisis ijlen nog lang na in de rechtspraak. Beoogde nieuwbouwprojecten zijn niet doorgegaan en gemeenten hebben soms een financiële compensatie gekregen van de oorspronkelijke kopende partij. Hoe gaat het dan met de btw? ...meer
 • Om vele redenen willen gemeenten het toerisme bevorderen, maar ondersteunt de vormgeving van de toeristenbelasting dit doel? ...meer
 • Vanaf 2017 zijn de regels omtrent het terug ontvangen van btw over openstaande vorderingen versoepeld. Het recht op teruggave ontstaat na één jaar na het opeisbaar worden van de vordering. Voor vorderingen ontstaan vóór 2017 geldt een overgangsregeling waardoor de btw pas in de eerste aangifte van 2018 kan worden teruggevraagd. ...meer
 • Vlak voor het kerstreces heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het intrekken van de verruimde koepelvrijstelling. In essentie betreft het een herhaling van zetten met een hoog politiek gehalte, een ogenschijnlijk fiscale verdieping en een eenzijdig budgettaire visie. ...meer
 • Steeds meer gemeenten geven uitvoering aan de wens (soms noodgedwongen) fiscaal in control te komen. Voor EFK Belastingadviseurs de reden juist op dit gebied de functionaliteit van het EFK Fiscaal Beheersysteem sterk uit te breiden. ...meer
 • In de nieuwsbrief van 30 maart 2017 hebben wij aandacht besteed aan de beëindiging van het dienstverband en de 52% eindheffing op basis van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De in een sociaal plan opgenomen vrijwilligers- en plaatsmakersregeling leidt er volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad niet toe dat de regeling kwalificeert als een RVU. ...meer
 • Veel gemeenten verhuren zwembaden en/of andere sportaccommodaties aan winstbeogende en -makende exploitanten. De vraag is of de huidige btw-belaste verhuur vanaf 2019 niet meer mogelijk is als de verhuur eveneens onder de verruimde btw-vrijstelling gaat vallen. En als direct gevolg, of gemeenten herzienings-btw dienen terug te betalen aan de Belastingdienst. ...meer
 • Bij sportzalen die worden gebruikt door basisscholen en sportverenigingen is altijd sprake van leegstandsuren. In deze uren staat de sportaccommodatie niettemin ter beschikking voor belast gebruik. Dat zou dan betekenen dat deze leegstandsuren tot verrekening van btw op de kosten kunnen leiden. Niet als het aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ligt. ...meer
 • Een gemeente heeft jarenlang een sportaccommodatie aan een vereniging beschikbaar gesteld voor een relatief lage vergoeding met de verplichting te zorgen voor beheer en onderhoud. Omdat de accommodatie aan renovatie toe is, richt de vereniging een stichting op die de overeenkomst met de gemeente overneemt en btw-belast gelegenheid tot sportbeoefening gaat geven aan de vereniging en derden. De Belastingdienst past de middelen toe teruggaaf van btw op de renovatiekosten bij de stichting te voorkomen. De Hoge Raad stelt de Belastingdienst op alle punten in het ongelijk. ...meer
 • Voor gemeenten die activiteiten als landbouwer of bosbouwer ontplooien en die tot 1 januari 2018 gebruik maakten van de landbouwregeling voor bijvoorbeeld hun activiteiten als bosbouwer, gaat het nodige veranderen. Per die datum is de regeling namelijk afgeschaft. ...meer

Artikelen woningcorporaties 2018

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Vraag Sociaal Domein

Wilt u in het kader van het verminderen van btw-druk meer weten over één van de drie ijkmomenten?
pixel
Verstuur

Uw reactie telt

Neem contact op met EFK Belastingadviseurs via telefoonnummer
072-5350525
klik hier