Artikelen tot uw beschikking

Vanuit EFK Belastingadviseurs vinden wij het belangrijk dat we de relevante kennis met u delen. Dit doen we in de vorm van gesprekken, masterclasses, in onze trainingen en in onze publicaties. Onderstaande artikelen staan tot uw beschikking en wij hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen. Mocht u naar aanleiding van een onderwerp een vraag, een opmerking of feedback hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij wensen u veel leesplezier! 

Artikelenarchief

U vindt hier een overzicht van alle gemeente nieuwsbriefartikelen in 20112012, 2013, 2014, 2015 en 2016.

Artikelen gemeenten 2017

 • Deze zomer is hard gewerkt aan het toevoegen van nieuwe mogelijkheden aan het EFK Fiscaal Beheersysteem. Toevoegingen die gemeenten helpen nog makkelijker fiscaal in control te komen en invulling te geven aan hun Tax Control Framework. Graag vertellen wij u daar meer over. ...meer
 • Volgens sommige dierenbeschermingsinstanties hebben gemeenten de wettelijke taak de opvang en verzorging van zwerfdieren, voor de eerste twee weken nadat een dier is gevonden, voor hun rekening te nemen. Echter, in de praktijk blijkt dit alleen onder bepaalde omstandigheden het geval te zijn, want veelal komt het niet zover dat gemeenten daartoe verplicht zijn. ...meer
 • Recent is een gemeente door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op de vingers getikt omdat zij een aantal slagboomparkeergelegenheden beneden de kostprijs exploiteert. ...meer
 • Volgens het Hof van Justitie (hierna: HvJ) kan het laten deelnemen aan georganiseerde wedstrijdbridgetoernooien niet worden gekwalificeerd als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Hierdoor zijn de inschrijfgelden belast met btw en niet btw-vrijgesteld. ...meer
 • De Europese Commissie heeft Nederland erop aangesproken dat de huidige wettelijke bepaling inzake het nultarief voor zeeschepen te ruim is geformuleerd. Een wetswijziging is daarom aangekondigd. ...meer
 • In het regeerakkoord is opgenomen dat de belastingen op inkomen worden verlaagd, maar dat ter compensatie daarvan een verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9% plaatsvindt. ...meer
 • In het Belastingplan 2018 is een aantal wijzigingen voorgesteld in de loonheffingssfeer. Deze worden kort besproken. Ook wordt ingegaan op de wijzigingen opgenomen in het Belastingplan 2017 die per 1 januari 2018 worden ingevoerd. ...meer
 • De komende maanden organiseert EFK Academy op diverse locaties in Nederland de trainingen ‘Gemeentelijk vastgoed & btw’ en ‘BTW grondbedrijf’. ...meer
 • Op speciaal verzoek van gemeenten in de noordelijke provincies wordt op 22 februari 2018 gestart met de Leergang Rijksbelastingen voor Gemeenten en Provincies op een locatie in de buurt van Leeuwarden. De Leergang Rijksbelastingen is een post-HBO opleiding voor degenen die een functie ambiëren als fiscaal professional of daarin een stap willen maken binnen het gemeentelijk (of provinciaal) werkveld. ...meer
 • Op donderdag 14 september hebben de studenten aan de Leergang Rijksbelastingen hun eindpresentaties gehouden. Voor menigeen een spannend moment om ten overstaande van medestudenten en docenten zelfstandig een fiscale casus te presenteren en te betogen. Na de presentaties is overgegaan tot de diplomauitreiking en is het glas geheven op een succesvolle afronding. Donderdag 2 november aanstaande begint het nieuwe studiejaar. ...meer
 • Iberdrola in Bulgarije wil een vakantiecomplex realiseren maar het gemeentelijke rioolgemaal dient daartoe te worden gerenoveerd. Omdat de gemeente geen geld heeft voert Iberdrola de renovatie uit. Volgens het Hof van Justitie mag Iberdrola de btw op deze kosten verrekenen als voorbelasting, ondanks dat de gemeente zonder betaling het genot krijgt van de renovatie. ...meer
 • In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat er op dit moment drie verschillende rechterlijke beslissingen bestaan over de vraag of een ondernemer die tegen betaling parkeert in openbaar gebied, recht heeft op de uitreiking van een btw-factuur. In één van deze zaken is conclusie genomen door de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (HR), mevrouw mr. C.M. Ettema. ...meer
 • Op 15 september 2017 bericht de staatssecretaris de Voorzitter van de Tweede Kamer dat hij de eerdere toezegging, de koepelvrijstelling uitgebreider toe te passen, weer moet intrekken. Vanaf 1 januari 2018 moeten naar zijn mening alle prestaties van een koepelorganisatie weer in de heffing van btw. ...meer
 • Bij de Tweede Kamer is op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2018 ingediend. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen waaronder de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling die ingaat op 1 januari 2018. Dit wetsvoorstel kan belangrijk zijn voor gemeenten die van de regeling gebruik maken omdat zij bijvoorbeeld bosbouwer zijn. Gevolg van het afschaffen van de regeling is dat landbouwers net als andere ondernemers btw in rekening dienen te brengen voor hun prestaties en de btw op toerekenbare kosten kunnen verrekenen als voorbelasting. Achtergrond van het wetsvoorstel is dat in de huidige tijd er door modernisering vrijwel geen verschillen meer zijn tussen landbouwers en andere ondernemers. ...meer
 • Veel gemeenten bieden hun medewerkers de mogelijkheid het IKB in te zetten voor een opleiding. Realiseren gemeenten in voldoende mate wat hiervan de gevolgen kunnen zijn? ...meer
 • Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker! De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de bronnen van het Individueel Keuze Budget (IKB) niet vast en gegarandeerd zijn. Consequentie hiervan is dat deze geen onderdeel (meer) uitmaken van het loon over een maand. Dit heeft indirect nadelige gevolgen! ...meer
 • De rechtbank Gelderland heeft geconcludeerd dat een gemeente een factuur met btw dient uit te reiken op het moment dat zij een naheffingsaanslag parkeerbelasting oplegt. Recente Haagse rechtspraak plaatst dit Gelders oordeel in een totaal ander daglicht. ...meer
 • Een vereniging die is opgericht voor alle artsen en studenten geneeskunde in Nederland, wenst voor de diensten op het gebied van het in stand houden van beroepgerelateerde registers voor haar leden de koepelvrijstelling toe te passen. Rechtbank Gelderland oordeelde dat aan de voorwaarden wordt voldaan, volgens gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter niet. ...meer
 • De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft reeds eerder geprocedeerd over de vraag of een gemeente een begraafplaats exploiteert als overheid, dan wel als ondernemer. De gemeente gaat ‘op herhaling’. ...meer
 • Bij een generatiepact snijdt het mes aan twee kanten. De medewerker gaat bijvoorbeeld 20% korter werken, levert 10% van het salaris in en behoudt de volledige pensioenopbouw. Voor de gemeente betekent dit in de regel een lager ziekteverzuim, behoud van overdraagbare kennis en geen 52% extra heffing vanwege vervroegd uittreden. ...meer
 • Op 16 juni 2017 heeft de SVLO een nieuwe notitie gepubliceerd over het winstoogmerk van het grondbedrijf. De notitie gaat over de quick scan en de post quick scan. ...meer
 • In het gemeentelijk dossier over de vennootschapsbelasting duikt regelmatig de term ‘normaal vermogensbeheer’ op. Recent is deze term weer helemaal in het centrum van de aandacht komen te staan en het is maar de vraag welke kant de invulling daarvan opgaat. ...meer
 • In de SVLO notitie openingsbalans van 11 mei 2017 wordt gemeld dat leningen, waarbij de contractrente afwijkt van de marktrente en die toerekenbaar zijn aan het ondernemingsgedeelte, fiscaal moeten worden geherwaardeerd. Om te kunnen vaststellen of de contractrente van leningen afwijkt van de marktrente, is het noodzakelijk de marktrente op 31 december 2015 te bepalen ...meer
 • De wetgever is van plan de herzieningsregels voor roerende en onroerende zaken aan te passen en uit te breiden voor “kostbare diensten”. Per (on)roerende zaak kunnen meerdere herzieningstermijnen ontstaan. Dat kan voor- en nadelen hebben. ...meer
 • De Hoge Raad heeft het eindoordeel gegeven in de scholenstructuur bij de gemeente Woerden. ...meer
 • Dit jaar zijn er bij het Hof van Justitie opvallend veel zaken over de toepassing van de koepelvrijstelling. Voor de Nederlandse praktijk van de samenwerkingsverbanden lijken de uitspraken van het Hof gunstig uit te pakken. De koepelvrijstelling krijgt een wat ruimere werkingssfeer. ...meer
 • De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Echter de levering van nieuwe gebouwen met het erbij behorende terrein, alsmede de levering van bouwterreinen zijn uitgezonderd van deze vrijstelling en derhalve belast met btw. In deze en volgende nieuwsbrieven gaan wij in op het begrip bouwterrein. In het eerste deel behandelen wij de redenen van de wijziging. ...meer
 • Het gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van energiebelasting in de situatie dat een coöperatie ten behoeve van haar leden via haar dochtermaatschappij investeert in zonnepanelen. ...meer
 • Binnen de werkkostenregeling valt de zakelijke kilometervergoeding tot € 0,19 onder de gerichte vrijstelling. Hoe kan worden omgegaan met een kilometervergoeding voor dienstreizen die hoger is dan € 0,19? ...meer
 • Ook dit jaar gaan wij in september weer van start met de Leergang Rijksbelastingen. ...meer
 • In de afgelopen maanden heeft EFK Belastingadviseurs in samenwerking met Boot Advocaten een aantal cursussen georganiseerd die betrekking hebben op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. ...meer
 • Vanuit de onderwijswetgeving hebben gemeenten de plicht bewegingsonderwijs voor basisscholen te faciliteren. Vraag is hoe de aftrek van btw op kosten kan worden bepaald als de gemeente haar sportzalen zowel inzet voor basisonderwijs als voor sportverenigingen en middelbare scholen. ...meer
 • De inwoners van gemeenten hebben nogal eens suggesties over hoe verbeteringen kunnen plaatsvinden of kosten kunnen worden bespaard bij zaken die het publieke domein betreffen. Vervolgens liggen deze opmerkingen op het bordje van gemeenten om te beoordelen of hier iets mee kan of moet worden gedaan. ...meer
 • Gemeenten betrekken regelmatig leveringen of diensten van ondernemers in andere EU lidstaten. Sinds het verdwijnen van de grenzen binnen de EU gelden speciale regels om de heffing van btw in goede banen te leiden. Omdat elke lidstaat graag de btw-opbrengst krijgt van de prestaties die in haar land worden verbruikt, zijn de regels niet eenvoudig. Het maakt daarbij nog verschil of de gemeente de prestatie afneemt als overheid of als btw-ondernemer. ...meer
 • Op 11 mei 2017 heeft de SVLO een Notitie Openingsbalans gepubliceerd. De SVLO gebruikt veel tekst de problematiek rond waardering voor een openingsbalans uit te leggen. Om er, volledige terecht, aan toe te voegen dat de notitie een algemene inlichting/voorlichting betreft. Dit betekent dat de belastingplichtige zich er niet op kan beroepen. ...meer
 • Als wij de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie (HvJ) mevrouw J. Kokott moeten geloven, dan duurt dit niet lang meer. Aanleiding is haar conclusie in de Bulgaarse zaak Iberdrola. De gevolgen voor het BTW-compensatiefonds laten zich raden. ...meer
 • Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ingegaan voor provincies en gemeenten. De vernieuwde regels zouden leiden tot een transparantere kostentoerekening en een zuivere post overheadkosten, waardoor gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. Maar is dat wel zo? ...meer
 • Als een belastingplichtige vennootschapsbelasting dient te betalen, zal hij rekening dienen te houden met het betalen van belastingrente. Valt dit te voorkomen? ...meer
 • Via een WOB-verzoek is het Handboek Controle Belastingdienst (versie November 2016) gepubliceerd. Voor een ieder die overleg/contacten heeft met de Belastingdienst een lezenswaardig document. ...meer
 • Op 15 maart hebben tweede kamerverkiezingen plaatsgevonden. Leden van stembureaus vervullen de functie zelfstandig. De vergoeding kan dus in beginsel niet in de salarisadministratie worden verwerkt. ...meer
 • Aan ons is de vraag voorgelegd of de btw ter zake van de verstrekking van eten en drinken aan leden van het stembureau voor compensatie in aanmerking komt en of het daarbij uitmaakt of gemeenteambtenaren zitting hebben op het stembureau. ...meer
 • De vraag is gesteld of de gemeente vanaf 2017 de jachthaven met btw kan gaan verhuren aan de watersportvereniging, dit gelet op de wetswijziging per 1 januari. ...meer
 • Als gemeenten de processen rondom het ophalen van afval gaan integreren, welke gevolgen hebben deze vormen van integratie nu eigenlijk voor de vennootschapsbelasting? ...meer
 • Diverse gemeenten zijn al jarenlang aan het procederen over het recht op verrekening van btw bij de levering van schoolgebouwen tegen een lage vergoeding. Eén ervan is de gemeente Woerden. Hoewel het Hof van Justitie een voor de gemeente gunstig oordeel heeft gegeven, is het nog geen gelopen race. ...meer
 • Op 31 januari 2017 is de wet tot wijziging van de ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014 II’ naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing aangenomen. Doel van de wetswijziging is binnen de heffing een heffingsvermindering te introduceren waarbij de totale omvang van de heffing overeind blijft. ...meer
 • Vanaf 1 januari 2015 passen alle gemeenten de werkkostenregeling toe. Steeds vaker blijkt dat de werkkostenregeling voor de administratie extra werk met zich brengt. Door de knelpunten periodiek duidelijk in beeld te brengen kan werk en geld worden bespaard. ...meer
 • Binnen onze gemeente geven wij onze buitensportaccommodaties tegen vergoeding in gebruik aan sportverenigingen. Het betreffen dan de (kunstgras)velden, kleed- en douchegelegenheden, ballenvangers, dug-outs, lichtmasten en eventueel de tribune. De Belastingdienst heeft enkele jaren geleden bevestigd dat sprake is van het btw belast geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De meeste sportverenigingen hebben op het sportpark een eigen kantine. Doorgaans is dan sprake van een recht van opstal. ...meer
 • Het bevorderen van de energieprestatie van gebouwen is een belangrijk issue bij de doelstelling de uitstoot van CO2 te verminderen. Ruim een/derde deel van het energieverbruik is toe te rekenen aan huizen, kantoren en andere gebouwen. De mogelijkheden dat verbruik drastisch te verminderen bestaan, maar worden vooralsnog onvoldoende benut. Met name de reductie van CO2 uitstoot bij reeds bestaande gebouwen zal in de komende tijd aangepakt moeten worden om met zijn allen de klimaatdoelstellingen als geformuleerd bij de diverse klimaatconferenties te kunnen halen. Alle maatregelen die bijdragen aan de reductie zullen moeten worden genomen en de aanpak van bestaande gebouwen is er één die in belangrijke mate zal bijdragen. ...meer
 • Tijdens de kennissessies Vennootschapsbelasting die wij verspreid over het land organiseren, is dit een vaak gestelde en logische vraag. ...meer
 • Een werkgever moet zijn bedrijf laten inkrimpen. Hij is voornemens dit te doen door van een aantal met name oudere medewerkers afscheid te nemen. Nu heeft hj gehoord dat dit gepaard gaat met een extra eindheffing van 52%. Waarop is de eindheffing gebaseerd en kan deze worden voorkomen? ...meer
 • Voor gemeenten is het dit jaar de eerste keer dat de accountant vraagt te documenteren of een belastinglast in de jaarrekening zal worden opgenomen of niet. Dit betekent dat de fiscale winst wordt geschat. ...meer
 • Via een van onze lezers kregen wij de vraag over de btw-positie van een gemeente als zij op een zich bij haar in eigendom bevindend gemeentehuis zonnepanelen plaatst (niet geïntegreerde zonnepanelen). ...meer
 • In de vorige nieuwsbrief hebben wij een eerste algemene reactie gegeven op het rapport Beleidsdoorlichting van artikel 6 BTW-compensatiefonds (2010-2015) Inmiddels heeft de vaste commissie voor Financiën 17 vragen gesteld waarop de staatssecretaris antwoord heeft gegeven. De antwoorden vormen de basis voor deze beschouwing. ...meer
 • In veel gemeenten wordt het zwembad geëxploiteerd door de gemeente zelf of een stichting. De ontvangsten zijn onderworpen aan het lage btw-tarief. Komt in het kader van de aangekondigde verruiming van de sportvrijstelling hier een einde aan? ...meer
 • Een Iers publiekrechtelijk lichaam exploiteert een aantal tolwegen. Daarnaast zijn er particuliere exploitanten die op andere tolwegen tol heffen. Zowel het publiekrechtelijk lichaam als de particuliere exploitanten brengen btw in rekening over de tolgelden. Vraag aan het Hof van Justitie is of het publiekrechtelijk lichaam optreedt als overheid en ten onrechte btw in rekening brengt. ...meer
 • Een ondernemer komt in aanmerking voor verrekening van btw op aan te kopen goederen en diensten, voor zover hij deze gebruikt voor belaste handelingen. Het komt echter regelmatig voor dat deze daarnaast worden gebruikt voor activiteiten waar helemaal geen vergoeding tegenover staat. Ook dan is de btw onder omstandigheden verrekenbaar. ...meer
 • In samenwerking met Boot Advocaten organiseert EFK Belastingadviseurs op 18 april 2017 in Alkmaar de eerste expertmeeting Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Het is de opzet meerdere van dit soort bijeenkomsten te organiseren. ...meer
 • Onder de werkkostenregeling kunnen, indien sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking, kosten van outplacement, studie en/of opleiding niet worden aangewezen als eindheffingsloon. Deze vergoedingen en verstrekkingen gedaan aan bijvoorbeeld oud-wethouders behoren tot het loon. ...meer
 • De inlenersaansprakelijkheid kan onverwachts voor extra kosten zorgen. Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak. ...meer
 • In onze Nieuwsbrief van 3 november 2015 zijn wij ingegaan op een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch inzake de verhuur van garageboxen. In de visie van het hof kunnen deze op basis van een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën met vrijstelling van btw worden verhuurd. De Hoge Raad denkt daar echter anders over. ...meer
 • Met ingang van 1 januari 2017 is de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) een feit. Realiseert de gemeente welke bijkomende financiële gevolgen de te maken keuzes met zich meebrengen? ...meer
 • Bij gebruik van het Generatiepact kan de pensioenopbouw doorgaan ook indien de werknemer ervoor heeft gekozen zijn pensioen vervroegd te laten ingaan. ...meer
 • Gemeenten die zich bedienen van btw-structuren met scholen, mogen zich verheugen in een grote fiscale belangstelling. Dit blijkt maar weer uit recente rechtspraak. ...meer
 • Bij een woningcorporatie gaat een project niet door. Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de corporatie de btw die de gemeente over de schadevergoeding in rekening heeft gebracht slechts volgens het pro rata kan verrekenen als voorbelasting. ...meer
 • In het vierde kwartaal 2016 heeft het kabinet een reactie toegezonden aan de Tweede Kamer over het rapport van het Ministerie van Financiën inzake de beleidsdoorlichting ‘Het BTW-compensatiefonds’. In dit artikel wordt de kabinetsreactie besproken. ...meer
 • De Belastingdienst stuurt alle gemeenten een brief met de vraag of zij een aangiftebiljet vennootschapsbelasting willen ontvangen. Als sprake is van belastingplichtige activiteiten zal zonder meer aangifte moeten worden gedaan. Bij het ontbreken daarvan heeft de gemeente een keuze. Deze keuze is niet van belang ontbloot. De keuze heeft met name invloed op de duur van de aanslagtermijn. ...meer
 • Op 5 januari 2017 zijn drie door de VNG voorgelegde modelovereenkomsten door de Belastingdienst goedgekeurd. Wat kunt u hiermee? ...meer
 • Op 1 januari 2017 is een nieuw besluit inwerking getreden. Om dit mogelijk te maken is tussen kerst en oud- en nieuwjaar het besluit kenbaar gemaakt. De wijziging van het besluit zal gemeenten echter niet in belangrijke mate in financiële zin raken. ...meer

Artikelen woco 2017

 • Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over het btw-ondernemerschap van een vereniging die activiteiten verricht ten behoeve van bij haar aangesloten woningcorporaties. Het hof gaat in op de vraag wanneer een organisatie optreedt in het maatschappelijke verkeer en de diensten belast zijn met btw. ...meer
 • Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over het btw-ondernemerschap van een vereniging die activiteiten verricht ten behoeve van bij haar aangesloten woningcorporaties. Het hof gaat in op de vraag wanneer een organisatie optreedt in het maatschappelijke verkeer en de diensten belast zijn met btw. ...meer
 • De wetgever is van plan de herzieningsregels voor roerende en onroerende zaken aan te passen en uit te breiden voor “kostbare diensten”. Per (on)roerende zaak kunnen meerdere herzieningstermijnen ontstaan. Dat kan voor- en nadelen hebben. ...meer
 • De wetgever is van plan de herzieningsregels voor roerende en onroerende zaken aan te passen en uit te breiden voor “kostbare diensten”. Per (on)roerende zaak kunnen meerdere herzieningstermijnen ontstaan. Dat kan voor- en nadelen hebben. ...meer
 • Een huurder van een woning in een appartementencomplex huurt tevens een in het complex aanwezige parkeerplek. Omdat de woning vrijgesteld van btw wordt verhuurd geldt dit ook voor de parkeerplek. De huurder wil graag nog een parkeerplek huren. Mijn vraag is of de tweede parkeerplek ook btw-vrijgesteld kan worden verhuurd. ...meer
 • Op 31 januari 2017 is de wet tot wijziging van de ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014 II’ naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing aangenomen. ...meer
 • Vanaf 1 januari 2015 passen alle woningcorporaties de werkkostenregeling toe. Steeds vaker blijkt dat de werkkostenregeling voor de administratie extra werk met zich brengt. Door de knelpunten periodiek duidelijk in beeld te brengen kan werk en geld worden bespaard. ...meer
 • Een werkgever moet zijn bedrijf inkrimpen. Hij is voornemens dit te doen door van een aantal met name oudere medewerkers afscheid te nemen. Nu heeft hij gehoord dat dit gepaard gaat met een extra eindheffing van 52%. Waarop is de eindheffing gebaseerd en kan deze worden voorkomen? ...meer
 • Via een WOB-verzoek is het Handboek Controle Belastingdienst (versie November 2016) gepubliceerd. Voor een ieder die overleg/contacten heeft met de Belastingdienst een lezenswaardig document. ...meer
 • Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Van Vliet heeft de staatssecretaris van Financiën onderzocht op welke wijze een uitbreiding van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij overdracht van sociale huurwoningen tussen toegelaten instellingen kan worden bewerkstelligd. ...meer
 • Er is een nieuw besluit verschenen over de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting. Een aantal besluiten is geactualiseerd en samengevoegd. Het besluit bevat ook nieuwe onderdelen. ...meer
 • Bij een woningcorporatie gaat een project niet door. Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de corporatie de btw, die de gemeente over de schadevergoeding in rekening brengt, volgens de pro rata methode kan worden verrekend als voorbelasting. ...meer
 • De btw-aftrek van woonappartementen waarvan de bouw vóór het afschaffen van de integratieheffing is begonnen maar die ná het afschaffen in gebruik worden genomen, dient volgens gerechtshof Amsterdam in één keer plaats te vinden. De correctie in één keer is volgens het hof in lijn met de Europese richtlijn. ...meer
 • De overdrachtsbelasting kent een normaal tarief (6%) en een verlaagd tarief (2%). Het verlaagde tarief is ingevoerd om de verkoop van woningen te stimuleren. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer iets een woning is, zo blijkt in de praktijk. ...meer
 • In samenwerking met Pré Wonen en Omnia Wonen organiseert EFK Belastingadviseurs op 16 en 28 maart aanstaande een basisopleiding omzetbelasting, waarbij ook de daarmee verband houdende bepalingen voor de overdrachtsbelasting aan bod komen. De basisopleiding omzetbelasting biedt een uitstekend vertrekpunt de btw- en overdrachtsbelastingaspecten binnen uw organisatie in kaart te brengen. Zo onderkent u eerder de fiscale en dus financiële risico’s en kunt u mogelijke voordelen beter benutten. ...meer
 • Een BV heeft technische uitzendkrachten ingeleend van diverse vennootschappen, waarvan één familie alle aandelen houdt. Uit door de Belastingdienst ingestelde boekenonderzoeken bij de vennootschappen blijkt dat er geen of nauwelijks een administratie is. Aan de hand van de administratie van de inlenende bedrijven (waaronder de BV) zijn naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan de vennootschappen, waarvoor de inlenende bedrijven aansprakelijk zijn gesteld. ...meer
 • In onze Nieuwsbrief van 3 november 2015 zijn wij ingegaan op een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch inzake de verhuur van garageboxen. In de visie van het hof kunnen deze op basis van een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën met vrijstelling van btw worden verhuurd. De Hoge Raad denkt daar echter anders over. ...meer
 • Het is mogelijk dat de Belastingdienst btw-correcties aanbrengt voor facturen die helemaal niet gecontroleerd worden. Dat is mogelijk als fouten worden geconstateerd bij een onderzoek gebaseerd op de statistische steekproef. ...meer
 • Recentelijk heeft de Hoge Raad beslist dat de notariële akte geen factuur kan zijn in de zin van de btw. De aanleiding tot die beslissing is echter al acht maanden eerder vastgesteld. Of vertrouwen kan worden ontleend aan een (buitenwettelijke) goedkeuring, is sinds 25 november 2016 nog maar de vraag. ...meer
 • Nederland is opgedeeld in 19 woningmarktregio’s. Voor de meeste corporaties is een kernwerkgebied vastgesteld. Een logisch gevolg lijkt te zijn dat corporaties hun bezit buiten hun kernwerkgebied in eigendom over dragen aan een collega-corporatie. Speelt overdrachtsbelasting dan een rol bij die overdracht? ...meer
 • De levering van met zonnepanelen opgewekte energie aan een energiemaatschappij vormt een btw-belaste prestatie. Dat geeft de producent het recht op verrekening van btw op de daaraan toe te rekenen kosten. De vraag is, welke kosten zijn dat en is de btw daarop volledig verrekenbaar? ...meer
 • Met ingang van 1 januari 2017 zijn leden van de Raad van Commissarissen niet langer fictief in dienst. Commissarissen kunnen desgewenst kiezen voor “opting in”, waardoor zij fiscaal de status van werknemer behouden. ...meer
 • De staatssecretaris van Financiën heeft recent een tweede voortgangsrapportage Wet DBA gezonden aan de Tweede Kamer. Een continuing story. ...meer
Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Vraag Sociaal Domein

Wilt u in het kader van het verminderen van btw-druk meer weten over één van de drie ijkmomenten?
pixel
Verstuur

Uw reactie telt

Neem contact op met EFK Belastingadviseurs via telefoonnummer
072-5350525
klik hier